މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ބްރެކްސިޓް ވޯޓު މިއަދު، މޭ އިލްތިމާސްކުރައްވަނީ ފުރުޞަތެއް ދެއްވުމަށް

ބްރެކްސިޓް ވޯޓު މާދަމާ؛ މޭ އިލްތިމާސްކުރައްވަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް އިޙުތިރާމުކުރެއްވުމަށް

ކުރުދީންގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ އިންޒާރު ތުރުކީވިލާތައް

ގަލްފުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުހޯދި މާ ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ: ޕޮމްޕެއޯ

ނިއުކްލިޔަރ ރިއެކްޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފިއުލް އީރާނުން އުފައްދަން ފަށައިފި

ޔަމަނަށް 32 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިންސާނީ އެހީ ދިނުމަށް އދން ނިންމުން

ޢާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެނަމަ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު އިސްލާޙުކުރާނެކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ބުނެފި

ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އިނގިރޭސިވިލާތް އީ.ޔޫ އިން ވަކިވާކަށް ދުނިޔެ ނޭދޭ: ޖަޕާން

ޚާޝޫޤްޖީގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާޑުކިޔައިފި

އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕޮމްޕެއޯ ދެއްވި ތަޤުރީރަށް ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ލުބުނާނާއި އިސްރާއީލު ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ އިމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަރަކާތްތައް ނުހިންގުމަށް އދން ގޮވާލައިފި

މަޝްވަރާ ދޫކުރައްވާ ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުން؛ ބޯޑަރ މައްސަލައިގައި އަލި މަގެއް ނުފެނުނު

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުން ފާސްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއްކުރާނެ: ހެމަންޑް

ސޫރިޔާއިން އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް ބޭލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ: ޕޮމްޕެއޯ

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރޭ: އދ

ސޫދާންގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ރައްދުގައި މުޒާހަރާކުރާނެކަމަށް އަލްބަޝީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ތުރުކީން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ސޫރިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޖަރުމަނުން ގޮވާލައިފި

ކިމްގެ ޚާއްސަ މެސެޖެއް ޓްރަމްޕަށް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޝޭހް ޙަސީނާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27