މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ކްރައިސްޗަރޗްގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 50 އަށް

ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤައުމަށް އެނބުރިދާން ބޭނުންވޭ: ރަޝިޔާ

ޤުދުސްގައި އެމެރިކާއިން ހިންގާ ކޮންސުލޭޓާ މެދު ނިންމި ނިންމުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ފާޑުކިޔުން

ހުދައިދާގައި ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލާ އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުނުކުރެވި ރޫޅިދާނޭކަމުގެ ބިރު އުފެދިއްޖެ

ވިއެޓްނާމް ސަމިޓް ނާކާމިޔާބުވީ ކޯހެންގެ އަޑުއެހުން އެ ދުވަހު ބޭއްވުމުންކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮރެއާ ބައްރުގައި އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި

އިންޑިޔާއިން ބާލަކޮޓަށް ދިން ހަމަލާއާ ބެހޭގޮތުން އެ ޤައުމުން ދިން މަޢުލޫމާތާމެދު ސުވާލު އުފެއްދަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން އަވަސްއަރުވާލައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފި

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާއިން ކޮރެއާ ބައްރުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓާލާނެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައާމެދު ކުޝްނަރ އާއި އުރުދުޣާން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ހަތިޔާރު ނައްތާލަން ބޭނުންނުވާނަމަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވީސް ކަމަށް ކިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަޢިޝީ މުޙައްމަދު ޖަމާޢަތުގެ އިސްވެރިޔާ ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕާކިސްތާނުން އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ތައި އެއަރވޭޒްގެ ދަތުރުތަކަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުން އިންޑިޔާގެ ވައިގެ އުޅަނދުތަކަކަށް ހަމަލާދީފި

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުން އޮތީ އަތްފޯރާފަށުގައި: މޭ

އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އަސަދާއި ޚާމެނާއީ އީރާނުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުން

އުތުރު ކޮރެއާގެ ޒަޢީމް ކިމް ޖޮންގް އުން އަށް ވިއެޓްނާމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

އެމެރިކާ އާއި ޠާލިބާނުންނާ ދެމެދު ކުރާ މަޝްވަރާތައް މި ހަފުތާއަށްވެސް ތާވަލުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27