މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ކޮޕް 21 ސަމިޓް: ތާރީޚީ އެއްބަސްވުމާ ގާތަށް!

ވައި ތަޣައްޔަރުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޗައިނާއަށް ބޮޑުއެހީއެއް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަތިޔާރު ބަހައްޓަން ޖެހޭ- ސޫރިޔާގެ ރައީސް

އިރާޤާ ތުރުކީ އިތުރު ނުތަަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް!

ޓައިމް ޕާރސަން އޮފް ދަ އިޔަރ އަށް ޖަރުމަނު ޗާންސެލަރ މާރކެލް

ކުންދުޒްގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ހަމަލާ ތަހްޤީގް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިންޑިއާާއާ ޕާކިސްތާނާ އަލުން މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް!

ޓްރަމްޕް ހޫނު ފެނަށް!

ކަންދަހާރުގެ އެއާޕޯޓަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤާ ތުރުކީއާ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް އދން ގޮވާލައިފި

ކޮޕް 21 ސަމިޓްގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ-ފެބިއުސް

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ވެއްޓިއްޖެ

ވިއްސާރަ ހުއްޓުމާއެކު ޗެންނާއީ ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ވައި ތަޤައްޔަރުވުމާއެކު ބެއިޖިންގްގައި ރެޑް އެލަރޓް ނެރެފި

ޔޫކްރެއިންގައި ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރުމަށް ބައިޑެން ގޮވާލައިފި

ހިމްސްއިން ހަނގުރާމަވެރިން ފައިބަން ތައްޔާރުވަނީ

ޓްރަމްޕްގެ ހަރުކަށި ބަސްތަކެއް މުސްލިމުންނަށް!

އިނގިރޭސިވިލާތުން އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާދޭން ފަށައިފި

އެމް.އެޗް. 370 ގެ ބައިތައް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރަޝިޔާއާއެކު ގުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި

1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27