މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ނުތަނަވަސްކަން

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް 15 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އދން ނިންމައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަނީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކޮށް ދޭ ހަމަލާތައް އދން ކުށްވެރިކޮށްފި

ބަސަރާގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިންޒާރެއް ނުދެން: އީރާން

އެމެރިކާއަށް ކުރެވޭ އިތުބާރު ކުޑަވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ހުރެ: އުތުރު ކޮރެއާ

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް އެހީ ފޯރުވައިދޭން ދަތިވެފައި

މިޔަންމާގައި ހިންގި ޤަތުލުޢާއްމު ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހޭ- ޕޮމްޕެއޯ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޠާލިބާނުންނާއި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރަމުންދަނީ

އީރާނުން އުފައްދާ ތެޔޮ އިންޑިޔާއިން ގަންނާނެކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި

ޤުދުސާމެދު އެމެރިކާގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް އައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި

އީރާނުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްއެޅުނަ ނުދިނުމަށް ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން

އެއް މަސްދުވަހަގުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ތުރާބުލުސްގައި 115 މަރު

ތުރުކީވިލާތުން ސޫރިޔާގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފި

ދެ ކޮރެއާގެ ލީޑަރުންގެ އެއްބަސްވުމަށް ޗައިނާއިން މަރުޙަބާކިޔައިފި

ތުރުކީ ވިލާތުން ސޫރިޔާގެ އިދްލިބަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކުރިމަތީ މިސައިލް ކާރުޚާނާ ނައްތާލާނެކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުން- ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި

އިސްރާއީލުގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ސޫރިޔާއިން ހުއްޓުވައިފި

އިރާޤުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަލް ހަލްބައުސީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 27