މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ކަޝްމީރުގައި އިތުރު ލޭއޮހޮރުވުންތަކެއް

އިންޑިޔާގެ ދަނޑުވެރިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އިޙުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި

ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ވަޒަނަށް އެނބުރިދާން އެދޭނޭފަދަ މާޙައުލެއް ސޫރިޔާގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިދްލިބްގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރަޝިޔާ އާއި ތުރުކީން އެއްބަސްވެއްޖެ

އީރާނަށް ގެނައި ދީނީ އިންޤިލާބަށް 40 އަހަރު

ޚާޝޫޤްޖީގެ މަރުގެ ތަޙުޤީޤެއް އެމެރިކާއިން ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން މުހިއްމު: އެމެރިކާ

ތައިލެންޑްގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ އިދާރާއިން ތައި ރަކްސާ ޗާޓް ޕާޓީގެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިފި

ސެނެޓަރ ވޮރެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކުރައްވައިފި

ސޫރިޔާގައި ތިބި އައި.އެސްގެ އެންމެ ފަހު ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަން ފައްޓައިފި

އެފްރިކާގައި ހިޖުރަކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވޭ: ޔުނިސެފް

ފަލަސްތީނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސުލްޙަ ބަލަހައްޓާ ފައުޖުގެ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ހުއްޓުވައިފި

މަންބިޖާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލި މަގުޗާޓު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށް: ތުރުކީ

ޕުޓިން، ރޫޙާނީ އަދި އުރުދުޣާން މި މަހު ސޯޗީގައި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

ލުބްނާންގެ ސަރުކާރު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ހިޒްބުﷲ އިންކަމަށް ކުރި ތުހުމަތު އެ ޖަމާޢަތުން ދޮގުކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ބަޖެޓު: ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކެއް

ބްރެކްސިޓްގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލާ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުންވާކަމަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު ހައްލެއް ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރާއި މަޖިލީހާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް: މޭ

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ: އދ

އަލުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27