މުހައްމަދު ރިފްއަތު

916 ލިޔުން

ވީއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްތަކަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް ޢަލީ ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ ފިޓްނަސް އެމްބެސެޑަރަކަށް ސުނިލް ޝެޓީ

ބާސްކެޓް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޭންޕް ކުރަނީ

ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބް މިމަހު 24ގައި

މިއަންނަ އަހަރުގެ ބީޗް މުބާރާތަށް ކިއު ހަދައިފި - ރަނޭޝް

އާސިފް ޚާންގެ މައްސަލާގައި ކްރިކެޓް ބޯޑް ހިމޭނުން

ޕްރޯ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މެކްކިބިން ބްރަދާސް ހޯދައިފި

ޕްރޯ ޑިވިޝަންގެ ކުއަޓަރ ފައިނަލުން އާދަމާއި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ގާޖަ ހޯދައިފި

މިއީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވުން - މެކްކިބިން ބްރަދާސް

މިއަންނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި ބީޗްވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ މަލީޙު

އިންޓަނޭޝަނަލް ބީޗްވޮލީ ގިނަ މުބާރާތްތަށް ބާއްވަންޖެހޭ: އެޑަމް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމްތައް ތަމްރީންކުރަން ނޮވެންބަރު މަހު ފަށަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބީޗް ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއަށް!

ބޫޓާން މެޗް އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖެއިން ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދައިފި

އެފްއޭއެމްއިން ވިކްޓްރީއަކަށް އެހީވާން ބޭނުމެއް ނުވޭ - ނާޝް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު 3 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމްއެއް އަޅަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45 46