މުހައްމަދު ރިފްއަތު

963 ލިޔުން

1 ޕޮއިންޓުންވެސް ބަލިވާން ބޭނުމެއް ނޫން - ޒަބީ

މެޗުން މޮޅު ވެވުނީ ފެށުން ރަނގަޅު ވުމުން - ރިޝްމާ

ބަލިވިޔަސް ކުޅުންތެރިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި - ކޯޗް ބެލްސާ

މެޗުން މޮޅުވުމަށްވުރެ ބޭނުމީ ފިންޏަށް ކުޅުންތެރިން ހޭނުން - ސުޕުން

1 ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓް ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

35 ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތުން ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމް ޗައިނާގެ ޔުނާން ޔުނިވަރސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ދަތުރު ނިންމާލަން ބޭނުންވަނީ މެޑަލަކުން - ޝިއުރާ

ބަހަނާ ދައްކާކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް - ސުޕުން

ޗައިނާ ދަތުރަކީ ފަހަށް ރައްކާކޮށްފައިން ދަތުރެއް - ވިޒޫ

އެފްއޭއެމްގެ ކިޑްސް ފެސްޓިވަލަށް ޔާޔާ ޓޫރޭ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު ބީޗް ގޭމްސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްއަަށް އެހީވެދެން ތައްޔާރު - ދުސަން

ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުއެސްއޭ ބީޗް ގޭމްސްއާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް - ފަޒްނާ

ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަހައްދަކަށް އެއަރ ބެޑްމިންޓަން ތައާރަފުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބީޗް ގޭމްސް ކުޅުދުއްްފުށީގައި ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ބީޗް ގޭމްސް މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީގައި

ސެލްތަ ވިގޯގައި ތަމްރީން ހެދުމަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ނާޝިދު

ވަރުގަދަ ކިރިގިސްތާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ، ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސެލްޓަ ވީގޯއިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ގިނަ އެހީތަކެއްވާނެ - ބައްސާމް

އަންހެން ޓީމްއަށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތް - އަލީ ވަހީދު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49