މުހައްމަދު ރިފްއަތު

963 ލިޔުން

އައި.އޯ.އައި.ޖީގައި މެޑަލް ހޯދަން ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމް ތައްޔާރު - ކޯޗް ސާޖިދު

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު ކުވެއިތުގެ ޤައުމީ ޓީމް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސާބިޔާ ކޭންޕުން ޓީމަށް ބަދަލްތަކެއް އަތުވެއްޖެ - ކޯޗް ސާޖިދު

ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ : ޑރ. ބޯޑްގަން

ހުމުން ރަނގަޅުވެ ކުޑަކާއްޓޭ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި

ކުޅިވަރުގެ ރޮގުން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ބޭނުން - ސަރބިޔާގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ

ޕާޓީޒަން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ޓީމުން ކުރިއެރުންތަކެއް އެބަހޯދާ - ޖުނެއިދު

ސާބިޔާގައި 6 މަސް، ރާއްޖޭގައި 6 އަހަރުން ވޮލީއަށް ކުޅުންތެރިޔާ ވައްދަންޖެހޭ - ސާޖިދު

ކުވެއިތު މެޗުން ޓީމްގެ ބަލިފައިތަށް އެނގިއްޖެ - ހުޒާމް

ސާބިޔާގެ ކޭމްޕަކީ ކުރިއެރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް - ޒިޔާން އަދި ޝިމާޢު

ވަރުގަދަ ކުވެއިތު އަތުން ސީދާ 3 ސެޓުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

5 ސެޓް ކުޅެ 2ވަނަ މެޗުންވެސް ޕާޓިޒަން އަތުން ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދުމަށް، ގޯލް މެޑަލް ކޯޗެއްގެ ފިލާވަޅުތައް މުހިންމު - އަނިލް

ވޮލީއަށް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް

ސަރބިޔާގެ ތަމްރީން ދަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ - މެނޭޖަރ އަޝްރަފް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ބޭނުންވަނީ ސަރބިޔާގެ ޓީމްތަކުން ގިނަ ކަންކަން ދަސްކުރަން - ކޯޗު ސާޖިދު

ސާބިޔާގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކިނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ޔޫރަޕްގެ ފިލޯސަފީއަށް ރާއްޖޭގެ ވޮލީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ޑރ. ސްޓެނޮވިޗް

13 ގަނޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު ވޮލީ ޓީމް ސަރބިޔާއަށް ހިނގައްޖެ

އަށް މަސްދުވަހުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ފަހު، ޓީމުގެ ފަރާތުން ތަފާތު އެބަ ފެނޭ: އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ)

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 49