މުހައްމަދު ރިފްއަތު

963 ލިޔުން

އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމްތައް ތަމްރީންކުރަން ނޮވެންބަރު މަހު ފަށަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބީޗް ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއަށް!

ބޫޓާން މެޗް އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖެއިން ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދައިފި

އެފްއޭއެމްއިން ވިކްޓްރީއަކަށް އެހީވާން ބޭނުމެއް ނުވޭ - ނާޝް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު 3 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމްއެއް އަޅަނީ

އެފްއޭއެމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި 2 މިނިސްޓަރުން، މިވީ ކިހިނެތް؟

އެފްއޭއެމުން ސާންތި އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

މާލޭ އިންޑޯ ބެޑުމިންޓަން ހޯލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ކޯޗުގެ އިސްތިޢުފާއަށްފަހު، ކުޅުންތެރިންނަށް ކުލަބު ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ޙުއްދަ ޓީސީން ދީފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑުމިންޓަން ޗެލެންޖުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވިސްނާނީ ނަތީޖާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާއަށް

އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި

އެތްލީޓުންނަށް ފައިސާ ދެނީ މުބާރާތުގެ ފެންވަރަށް ބަލާފައި - މިނިސްޓްރީ

ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤައުމީ ޙައިސިއްޔަތު އަތުލައިފި

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހޯދާ ރަން މެޑައްޔަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ 2 ރާޅާއެޅުންތެރިން ވޯލްޑް ސަރފިން ގޭމްސްގެ 2ވަނަ ބުރަށް

ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ދީމާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ގައުމީ 09 ބޯލް ޗެމްޕއަންޝިޕްގެ ފިރިހެންބައިގެ ޗެންޕިއަންކަން ހަސަން ޝާޒް މުހައްމަދު ހޯދައިފި

ތްރީ އެކްސް ތްރީ އޭޝިއާ ފައިނަލް ބުރު ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ބުދަދުވަހު ނިންމާލެވޭވަރުވާނެ - ވިޝާމް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49