މުހައްމަދު ރިފްއަތު

964 ލިޔުން

ތްރީ އެކްސް ތްރީ އޭޝިއާ ފައިނަލް ބުރު ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ބުދަދުވަހު ނިންމާލެވޭވަރުވާނެ - ވިޝާމް

ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ސަބަބު ހޯދަން ޖެހޭ - ސާންތި

މިއަހަރުގެ ރިސޯޓް މުބާރާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ - ފައްލޯ

އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިން ހުއްޓާލަންވާއިރަށް އެތަން ފޫބައްދަންޖެހޭ: އެލެކްސް

ދިގު ދެމިގެންދާ ވާދަވެރި ވޮލީ ލީގެއް ބޭނުންވޭ: މުންތަ

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކޯޗު ސެގަރޓަށް މިހާރު އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނުދެއްކޭނެ: ސާންތި

އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ - ސާންތި

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޖޯޑަން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ރިއަލް ބެޓިސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ބާސެލޯނާއިން އެޓީމްގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

އައިއޯޖީއާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ފަރަންސޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދެނީ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ކުރިން އިންވިޓޭޝަނަލް މުބާރާތްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

އަންނަ އަހަރު ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ އަންހެން މުބާރާތް ރާއްޖެގައި ބާއްވަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

އަންހެން ކްރިކެޓު ކުރިއެރުވުމަށް އައިސީސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ - އަފްލާހް

ކުޅިވަރު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަމަލީ ގޮތުން ދަނޑަށް ނިނުންނަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް

ޓީމް އޮތީ ވަރަށް ފޯމްގަ، ބޭނުންވަނީ ރަން މެޑަލް - ރަނޭޝް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ތަކެއް ރާއްޖޭގަ

ގުއާމް އަމިއްލަ ގައުމްގައި ބަލިކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ދިރާސާތައް ދަނީ ކުރަމުން - އަހުމަދު ޝާކިރު

އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49