ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމްތައް ރަށްރަށަށް

ރީތިރަށް ރިޒޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ސެންޓަރު ދޮޅު އަހަރުތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ - މިނިސްޓަރ

ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކަށް ހިލޭ ޓެންޓު ދޫކުރަނީ

އައި.ޓީ.ބީ ބާރލިން 2019ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފަހިޕޭ - މިހާރު ދިވެހި ބަހުންވެސް ބޭނުންކުރެވޭ

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަތުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން މިފްކޯއަކު ނެތް- ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ

އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް މާރކެޓް 2019 ލޯންޗުކޮށްފި

އައްމާންގައި އުޅޭ ރެފިއުޖީން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޚާއްސަ ބާޒާރެއް

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރގެ ހިދުމަތް ހޯރަފުށްޓާއި ހަނިމާދޫގައި ތަޢާރަފްކޮށްފި

ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފެށުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަނީ

ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ލުއި ލޯނު ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި ޤަވައިދާ ހިލާފު ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ - ބީއެމްއެލް

ޕިކްޕޯސްޓުން ތަކެތި ނަގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތަށް ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ 7 މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެއްޤަމު އުޅަނދުތަކަށް ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖުތަކެއް އަމާނަ ތަކާފުލްއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ލަކްސް ރިޒޯޓްވެސް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަައަށް ބަދަލުކޮށްލަނީ

އެންމެ ދިގު ވޯޓަރ ސްލައިޑްތަކާއެކު ޖުމެރިކާ ވިޓާވެލި މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41