ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

ޤަވައިދާ ޚިލާފު ތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

"އެލައިޑް" އިންޝުއަރަންސް ޚިދުމަތުގައި 34 އަހަރު

މިލައިދޫ އަދި ބަރޮސް، ޓްރިޕްއެޑްވައިޒަރގެ ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހޯދައިފި

ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށްދޭ އެއްބާރުލުމަށް އެވޯޑެއް ދީފި

މީރާއަށް މިދިޔަ ކުއަޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 5.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

މެސެންޖަރ، ވަޓްސްއެޕް އަދި އިންސްޓަގްރާމް ގުޅާލަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގެސްޓްހައުސް އިޝްތިހާރުކުރުމާބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އަލީބާބާގެ ފްލައިޒޫ: އޭ.އައި އަދި ރޮބޮޓުން އެހީގައި ހިދުމަތްދޭ ހޮޓަލެއް

ޓީޓީއެމް ކާމިޔާބު ފެއަރއަކަށް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ - މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭޒް

ސީއެމްއޭގެ ދެވަނަ މޯލްޑިވްސް މާރކެޓާޒް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"ރޯމާ" އާއި "ދަ ފޭވަރިޓް" އޮސްކާގެ ނޮމިނޭޝަންސްތަކުގެ ކުރީގައި

ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް ގުޅާލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުން

އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށްފި

ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަނީ

ގެސްޓްހައުސްތަކުންދޭ ޚިދުމަތް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މާލެ-ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ބަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ހަމައެކަނި ޓަޗްލިންކް ކާޑުން

ގެސްޓްހައުސް މަހާސިންތާ - ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އުއްމީދެއް ލިބިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ގެސްޓްހައުސް މަހާސިންތާއާއިއެކު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް އައު އުއްމީދެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41