ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް ޗައިނާގައި ފާސްކޮށްފި

ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް ފޯރަމުގެ ހަވާސާގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ!

ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 6 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފި

ޗައިނާގެ އިޤްތިޝާދުގައި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަނީ!

ޗައިނާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ލަފާއަރުވާ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށިއްޖެ

ޗައިނާގެ ސީޕީޑީއޭއިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ 2 ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސެފްއެމުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

އައިއެޗްޖީން 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް، ލަގްޒަރީ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބްރޭންޑް ސިކްސް ސެންސަސް ގަނެފި

"ގޯލްޑް 100 ގާލާ"ގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކަށް ކޮލޮންބޯ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޗެއަރމަން

ސީއައިއެމްގެ މާކެޓިން ކޯސް މާޗުމަހު ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީން ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ދުވަސް މިއަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ!

ދުބާއީގެ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް އަންޑަރ 13 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެ "ޕްރިމިއަރ ކޮންޕޭނިއަންޝިޕް"ގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ ކާމިޔަބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި އަތޮޅުތަކުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާނެ އެޖެންޓުން ހޯދަނީ

ވަރލްޑް ޓުއަރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަރަނި ކުޑަކުރަން ބޭނުންނަމަ، ހިލޭ އެހީ އާއި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރަންޖެހޭ - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ސީއެންއެންއިން އެކުލަވާލި އޭޝިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓުގެ ލިސްޓުގައި ވޯލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41