ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސްއިން "އިންޑިއަން އޯޝަން ބިޒްނަސް ފެސްޓިވަލް" ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރާނަން - ސަރުކާރު

މިއަހަރުގެ މާލީ ޝިއާރަކީ، "މާލީ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެނަށް"

މި ދައުރު ނިމޭއިރު، ދައުލަތުގެ ރިޒާވް، 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރާނަން - ރައީސް

ބީއެމްއެލް ލުއިލޯނު ދޫކުރާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު 300،00ރ އަށް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވިޔަފާރިކުރަންޖެހޭ- އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ދަރަނީގެ ވަނަވަރު ބަލާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ވައިފައި ވަގަށް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ!

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ހާއްސަ ކެންޕެއިނެއް ފަށަނީ!

"ދަ ނޮޓިލަސް މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހަލާލް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ - ޑރ ސަނީ

ވާދަވެރި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ އެއްހަމައަކަށް ފެލިވަރު މަސްފެކްޓްރީ ގެންނަން ޖެހޭ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ޕްރޮފެޝަނަލް ސަމިޓް ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ

ދިވެހިންގެ ފަހްރުވެރި މަސް ކާރުޚާނާއަށް 41 އަހަރު

އެމްއޭސީއެލްއިން އުފުލި އެއަރ ކާގޯ 37 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ސުވިޓްޒަލޭންޑުގައި ބާއްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮށްފި

އައުޓްރިގާ އެންޓަޕްރައިޒް ގްރޫޕުގެ ނަން އައުޓްރިގާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ގްރޫޕަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދަ ރެސިޑެންސް ބައި ސެނިޒާރޯ އަށް 400 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ!

އައިފޯނު ވިކޭ މިންވަރު މަދުވެ، އެޕަލްގެ ފައިދާ ދަށަށް!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41