ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ލީޑިން ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓުގެ އެވޯޑު ނަލަދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް

"ހަފްތާރެސް" މާދަމާރޭ ރަސްފަންނުގައި

މުދާ ކްލިއަރކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ރޯދައިގެ ކުރިން ޙައްލުކުރަނީ

2018 އަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު - އެލައިޑް

މުދާ ކުލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުހުރީ ބުރަ ބޮޑުވާގޮތަށް - ޝާހިދު

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އުދުހުންތައް އޮޕަރޭޓްކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ "ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް" އެވޯޑު ޤާއިމް އިބްރާހިމަށް

ރަސްދޫގެ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން ރިސޯޓް ފެބްރުއަރީގައި ހުޅުވަނީ

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރު 19 ފެއަރއެއްގައި ބައިވެރިވާނެ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް ގެނައުމަށް ދަނީ ވިސްނަމުން - މިނިސްޓަރ މަލީހް

ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަންއަންނަ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި - އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް

ވިލާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ނ.އަތޮޅަށް ފަށަނީ

ނޮވެންބަރުމަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 7 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ސައިޓުތަކުގައި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެއް ނުހުރޭ- މަސީ

ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވާނަން- ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާރގެ ގޯލްޑް ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ރިޒޯޓެއް

ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ މަހާސިންތާ ޑިސެމްބަރު 29ގައި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41