ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

ސްޕެއިންގެ ރިއު ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓުގެ 2 ހޮޓަލެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ދިރާސާ މިމަހު ކުރިއަށްދާނެ

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވި ހާދިސާ މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ - އެމްއެންޑީއެފް

މިފްކޯ ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެހެން ކުންފުނިތައްވެސް ހަރުދަނާކުރަނީ

ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮތީ ނުދައްކާ!

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ އަދަދު 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައި

24ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ޕެޓްރޯލްފަދަ ތަކެތި ވިއްކަމުންދާދިއުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ - މާލެސިޓީ މޭޔަރު

މަޓާޓޯއިން ޕާޓާގެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

މަޓާޓޯގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުﷲ ސުއޫދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ބޫޓްސް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮސްޓަރ ނިއު-ރިވޭރިޔާ ރާއްޖޭގައި

ބީލަމަށް ނުލައި ރަށާއި، ބިން އަދި ފަޅުތައް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އެޑްވެންޗަރސް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުބާރާތަށް ވީޑިއޯ ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އިފޮޕްކާގެ ރައީސް ޖަނާޙް، ކެމްބޯޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މައުރަޒު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ!

މާލެއާއި، ހުޅުމާލޭގައި ބަސް ސްޓޮޕްތައް އިތުރުކޮށް، ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ..

މިއަހަރުގެ ޖީ20 ސަމިޓްއަށް އާޖެންޓީނާގެ އުންމީދު!

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ "ބެސްޓް" ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް ވޮށްމުލިން ހޯދައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 41