މުޙައްމަދު ނައުރިފް

891 ލިޔުން

ދޮންފަނު ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކެންދޫ ހޯދައިފި

ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް

ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް ގޮއިދޫ ސެމީ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ހިތާދޫއިން ފަހު ވަގުތު ފެހެންދޫ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

އޭދަފުށިން މާޅޮސް ކޮޅަށް 11 ލަނޑު ޖަހައިފި

ފެހެންދޫއާއި ކިހާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެ، ގްރޫޕް ސީ ގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

ބ.ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖްގައި މާޅޮސް އަތުން ކުޑަރިކިލަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ތުޅާދޫއާއި ހިތާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

ގޮއިދޫ ބަލިކޮށް ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖްގެ ފެށުން އޭދަފުށިން ރަނގަޅުކޮށްފި

ލަނޑާ ގިރާވަރުން ބ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި 1ގަ

ސަމާލުވޭ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އަރަމުންއެބަދޭ

އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ކެންދޫ މަގާންފުޅު، ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައި!

ޓިވެކްއިން ހިންގި ދެވަނަ ކޯހުން ދަސްވެނިވި 48 ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ދެމަސްދުވަހު ތެރޭގައި ބ.ކެންދޫގެ 15 މީހަކު ޑެންގީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ހާނީއްކަވީ މީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

އޭދަފުށީގައި ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ މަންތާ މޫސުން ފެށިއްޖެ!

އަންހެނުންފުށިން މިފަހަރުގެ ރޯދައަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނުނެރެވޭނެ - ގަމީރާ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއުގަ އަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ، ބ.އަތޮޅު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45