މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ހެދިޔަސް ފަޅު ގަދަވާތީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު މާލެއިން 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ހަތަރު ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

މާލެއަށް އެރި ވެލާގެ ބިސްތައް ފީވެ ކުދި ވެލާތައް ކަނޑަށް

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެހެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓަކާ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދާހުލިވެއްޖެ

ބ.ހިތާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް!

ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކަށް މިޔަރެއްގެ ޙަމަލާ!

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއެކު ދުވަސްވީ ތަކުލީފުތައް ނިމުމުގެ އުންމީދު!

ޑައިވްކުރާ މީހުންނަށް މިޔަރު ފެނުމުން އުފާލިބޭއިރު، މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް!

ރާއްޖެއިން ބޭނި ބްލެކް ސްނޫކް މަހެއް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް!

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ބ.އަތޮޅުން މިސާލެއް!

ރަމަޟާން މަސް ނިމުނުނަމަވެސް، އޯގާތެރިވެ، ޙަމްދަރުދީވެ ދީލަތިވޭ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ފުވައްމުލަކު ނެރު މައްޗަށް ޑައިވިންއަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އޭދަފުށީ ބަތްޕެން މިއީ ހަމަ ޚާއްސަ ބުއިމެއް!

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް. އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށް

ފަހުނޭވާ ދޫކޮށްލީ ބަރަކާތްތެރި ރެއަކު ބަރަކާތްތެރި ބިމަށް، ފަހު ބަހަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ

ބ.ހިތާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފި

އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ގޮސް ހުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 51 52