މުޙައްމަދު ނައުރިފް

781 ލިޔުން

ކަމަދޫ ގެތެކަށް ނަރުދަމާހޮޅި ގުޅައި ނިންމާލައިފި

ފެރިދޫ ބިމުން ނަގާފެން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލައަށް މިއަހަރު ހައްލެއް

މުރަކައިގެ، ފިނިފެންމަލުގެ މި ބަގީޗާ، ހާދަ ހިތްގައިމޭ!

ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އިތުރުކުރާ ބައި ތަރައްޤީ ކުރަނީ އާނެރަކާއެކު

ބ.އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގެންނަން އިންޓެގްރަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

މިމަހުގެތެރޭގައި ބ.އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގައި ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 3 ކަމެއް ޝަރުތުކޮށްފައި

އޭދަފުށީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ބ.އަތޮޅުގައި ފަށަނީ!

ބ.އަތޮޅުގައި މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ބ.ކެންދޫގެ ފެންތަޣައްޔަރުވުމާއި ޖަންގްޝަންތަކުން ނަޖިސް ބޭރުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް

ކިނޮޅޮހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

މިވަގުތުވެސް 34 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް، އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒު ޔަޤީން!

ކުރެންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ކުރިއަށް

ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކަށް ކުރާ އިންތިޒާރު ނިމެނީ!

"އައު ޢިމާރާތާއެކު އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް އެތައް ގުނައަކަށް ފުޅާވެ ފުރިހަމަ ވާނެ"

ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ފެންހޮޅި އަޅަނީ

ބ.އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މިއަހަރު އެކުލަވާލަނީ

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެތެރޭގައި ނިންމަނީ

ހިތާދޫ ރަށްގިރުން: ދުވަސްވީ ހައްލުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 39 40