މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ވެގާ ޕޮއިންޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ހައުސްޕްލާޒާގައި ހުޅުޖެހި ތުހުމަތުގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. މުޢިއްޒު

ހަ ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާނުލައި ބާރަށް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމާނަން: ޑރ މުޢިއްޒު

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތ.ރުއްތިބިރަށް ތަރައްޤީކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނަމަ އާބާދީދާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރަން އިސްދަންދޭނަން: މުޢިއްޒު

ޤާސިމްގެ ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް އައްޑުއަށް، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް

ވެލިދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހާލަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައްލަވާލައްވައިފި

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުން މުހިންމު: ނާއިބު ރައީސް

އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެބޮޑު އުއްމީދު؛ ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވުން

ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޯ ވާރެއާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ

3 ރަށެއްގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ރައީސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުލި-ނާލާފުށީ ކޯޒްވޭ އެޅުމާއި މުލަކު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

މ.ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނައިފަރުގެ ތަރައްޤީއަށް ގާސިމްގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް

އެމްޕީއެލްއަށް ލިބުނު ވެހިކަލްތަކާއެކު މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ: ޝާޙިދު

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއެކު ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ބާރުބޮޑުވެ ޙިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރު

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 52