މުޙައްމަދު ނައުރިފް

974 ލިޔުން

ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން: ޑރ ފައިސަލް

މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ވެލާ ފެޅި މީހުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ: އީ.ޕީ.އޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ހުސްނުވެ އަބަދުވެސް ލިބެން ހުންނާނެ: އެސްޓީއޯ

ރަޝިޔާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އޭދަފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރުމަހު ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އެމްޓީސީސީ

އައްޑޫގައި ބިނާކުރާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެޑައިގެންފި

ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ޤައުމެއް: ޢިމްރާން

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތުޅާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ޙިދުމަތްތަކާއެކު ފުޅާކުރަނީ

ސިމްކާޑު ދޫކުރާނެ ލިމިޓެއް: ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ގެންގުޅެވޭނީ 10 ސިމް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އީޖާދުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް: ސީޕީ

ބ.ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ފުލުހުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެމްޕީއެލް

ސާޖަންޓް އާދަމް ޙަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގ ނަމުގައި ފުލުހުންގެ އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ބްރިޖްގައި ޓްރެފިކް ލައިޓް ހަރުކުރަން ޖެހޭ އިތުރު ސަރަހައްދުތައް ހުރިތޯ ދަނީ ބަލަމުން

އަލަށް ތައާރަފްވަމުންދާ ކުށްތައް ހައްލު ކުރުމަށް އުފެއްދުންތެރި އައު ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ: ސީޕީ

ކުނި ނައްތާލުމަށް ކައުންސިލްތަކުން މާލީ އެހީއަށް އެދި ކުރަމުންދިޔަ އާދޭހަށް ނިމުމެއް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 48 49