މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި މާއެނބޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

ހުޅުދެލީގައި ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ބަނޑިދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި އައުޓްޑޯ ޖިމާއި ވޮލީކޯޓް ހުޅުވައިފި

ރިނބުދޫގެ ބަނދަރާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ނިމުން ރައީސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އަންނަމަހު ހިދުމަތް ލިބޭނެ

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ޢުމަރު ފޯމު ހުށައަޅުއްވައިފި

ފާރިސް މައުމޫންވެސް ކެނޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަނަށް ހުށައަޅުއްވައިފި

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ކެންޑިޑަސީ ފޯމް އީސީއަށް ހުށައަޅުއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް އަންނަމަހު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަނީ

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލްޔާސް ފޯމް ހުށައަޅުއްވައިފި

އިލްޔާސްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޢަމްރު

މާފަރު ބިމަށް އިތުރުކުރެވޭ ބިން ޚާއްސަކުރާނީ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމަށް

ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ފުލުހުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް: ސީޕީ ޙަމީދު

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ރައީސްގެ ބޮޑު އަމާޒެއް: ފައިޞަލް

ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން: ޑރ ފައިސަލް

މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ވެލާ ފެޅި މީހުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ: އީ.ޕީ.އޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ހުސްނުވެ އަބަދުވެސް ލިބެން ހުންނާނެ: އެސްޓީއޯ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 50 51