މުޙައްމަދު ނައުރިފް

885 ލިޔުން

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގައި ހަދާ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށަަނީ

އާއިދާ: ފުރަތަމަ ފެށީ ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް، މިހާރު ބަގީ

ނައިފަރުގައި ޑަޔަލަސިސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ކ. ގުރައިދޫ ކަރަންޓް ވިއުގަ ރަނގަޅު ކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް

ރ. ކިނޮޅޮހު ބަނދަރު އަންނަމަހަށް ނިންމަނީ

އއ. މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމު އަންނަމަހު ޓެސްޓުކުރަނީ

ދަރަވަންދޫއާއި ދުވާފަރު ބަނދަރު، ތޮއްޑޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ސަރަހައްދީ ޤައުމުތަކަށް މިސާލެއް: ޑރ.ޝަޢުޤީ

ބ. އަތޮޅުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުނެތް 4 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަނގެތި ފެނަށް ޖެހުން ޙައްލުކޮށްދިނީ ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު

ގއ. ދާންދޫ ދޯންޏެއް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ބިންދައިގެންގޮސްފި

ކޫއްޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސަރވޭ

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ބ.އަތޮޅަށް

ރައްޔިތުންނާ ދެން ބައްދަލުކުރާއިރު ބިލެތްފަހި އެއަރޕޯޓް އޮންނާނީ ފެށިފައި: ރައީސް

އަންހެނުންފުށި ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓާލާ ގަމީރާ އުފަން ރަށަށް

އދ.މަންދޫގައި ސަރުކާރުން ތަަރައްޤީކުރާ ބަނދަރު ނިމުމަކާގާތަށް

ބ. ހިތާދޫގައި މިހާރުއޮތް ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ "ސަންފިޝް"އެއް ފުޅަދޫ ކައިރިން ބާނައިފި

މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 44 45