މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ލ.އަތޮޅުގައި މިއަހަރު އާރުޓީއެލް ފަށައި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރާނަން: ރައީސް

ކުޑަކުޑަ މޮޅަދޫއަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް އެންމެ މުހިންމު 3 މަޝްރޫޢަށް 150 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުށްމަދުކޮށް، މީގެކުރިން ނުލިބޭ މިނިވަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެވިއްޖެ: މާރިޔާ

އުލިގަމުގައި އަސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްކޮށްދިނީ މިސަރުކާރުން: ކައުންސިލު

ފިއްލަދޫން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ބިންތަކެއް

އެންމެ އުތުރުގެ 3 ރަށް، އާރުޓީއެލް، ސަރުކާރުން ދިން އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓާއެކު ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް މެކުހަށް

ތުރާކުނުގައި ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢަކީ ބިން ހިއްކުން، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް އަންނާނެ

ހޯރަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފި

ގދ. މަޑަވެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތާއި ފެނުގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑު: ނާއިބުރައީސް

އުމަރު އާއި ފާރިސްގެ ކެންޑިޑެސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަނެފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި މާއެނބޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

ހުޅުދެލީގައި ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ބަނޑިދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި އައުޓްޑޯ ޖިމާއި ވޮލީކޯޓް ހުޅުވައިފި

ރިނބުދޫގެ ބަނދަރާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ނިމުން ރައީސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އަންނަމަހު ހިދުމަތް ލިބޭނެ

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ޢުމަރު ފޯމު ހުށައަޅުއްވައިފި

ފާރިސް މައުމޫންވެސް ކެނޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަނަށް ހުށައަޅުއްވައިފި

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ކެންޑިޑަސީ ފޯމް އީސީއަށް ހުށައަޅުއްވައިފި

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 51 52