މުޙައްމަދު ނައުރިފް

781 ލިޔުން

އޭދަފުށީގެ 28 އަހަރުވީ ކަރަންޓް ކޭބަލްތައް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޅ.އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އާރުޓީއެލް ފެރީ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދީފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭގައި ނިމޭނެ: ކައުންސިލް

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2 މަސްތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލް

ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލެވޭނެ

އަނަންތަރަ ރިސޯޓްގައި މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކިނޮޅޮހު ފަޅަށް ވެލިވަދެ ބެދޭ ނެރު ބަންދުކޮށް އައު ނެރެއް

ކެންދޫ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރި ރަށްގިރުމުގެ ޒަމާންވީ ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް

އާބާދީ މަދު ފުޅަދޫގައިވެސް ފެނުގެ މަޝްރޫއު ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ހޯރަފުށީގައި ހާފްވޭ ހައުސްއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1.2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރު ސެޓަކާއެކު އޭދަފުއްޓަށް ކަރަންޓުގެ ޔަޤީންކަން

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސްސޮނގުން ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކާއެކު ވެލާ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް

މީދޫ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް މާކެޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަކަށް ކުރާ އުންމީދު ހަޤީޤަތަކަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސްސޮންގުންނަށް

ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން : އިޤްތިސާދީގޮތުން ރަށަށް އިތުރު ދިރުމެއް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ސްޕޯޓްސްއިން ވަރުގަދަ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ކައްކާނި އެފްސީން ފަހިކޮށްފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 39 40