މުޙައްމަދު ނައުރިފް

787 ލިޔުން

މީދޫ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް މާކެޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަކަށް ކުރާ އުންމީދު ހަޤީޤަތަކަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހުސްސޮންގުންނަށް

ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން : އިޤްތިސާދީގޮތުން ރަށަށް އިތުރު ދިރުމެއް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ސްޕޯޓްސްއިން ވަރުގަދަ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ކައްކާނި އެފްސީން ފަހިކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވާދަވެރި ހުސްސޮންގުންނާއި ވެލާ ސްޕޯޓްސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ލަނޑުތަކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކުޑަރިކިލުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބުން: ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ސްޕޯޓްސްއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: އެމްވީ ބަލިކޮށް ހުސްސޮނގުން ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އޭދަފުށި ކައުންސިލް ކަޕް: ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ބ.މާޅޮހު ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ވައްދައި ނިންމާލައިފި

ބ.އަތޮޅުގެ ފަރުތަކާއި ފިނޮޅުތައް ކުއްޔަށް! އަތޮޅަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް!

ހިންނަވަރު މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް މީރަށުގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިފައި އޮތް ތަރައްޤީ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ފަހި، މިތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށްފިނަމަ އެތައް ފައިދާއެއް!

ބ.ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރައްކާތެރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އުފާވެރިކަން، ދޮންފަނަށް!

ކެންދޫ : ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފައްކާ ކުރަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 39 40