މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

ޑޭޓާ ބޭސްއަށް އެކްސެސް ނުވެވޭނެ، ފޯމުތަކުގެ ޞައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނަން: އީސީ

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ޚާއްޞަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާނަން

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ އިޙުތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަނުމަށް ކުރި ހޭދަ އަނބުރާ ދޭނަން: މުޢިއްޒު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއާއެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއެންޕީން ސޮއިކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރާނަން: ޑރ.މުޢިއްޒު

ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ހުޅުވައިފި

ވެގާ ޕޮއިންޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ހައުސްޕްލާޒާގައި ހުޅުޖެހި ތުހުމަތުގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. މުޢިއްޒު

ހަ ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާނުލައި ބާރަށް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމާނަން: ޑރ މުޢިއްޒު

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތ.ރުއްތިބިރަށް ތަރައްޤީކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނަމަ އާބާދީދާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރަން އިސްދަންދޭނަން: މުޢިއްޒު

ޤާސިމްގެ ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް އައްޑުއަށް، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް

ވެލިދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހާލަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައްލަވާލައްވައިފި

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުން މުހިންމު: ނާއިބު ރައީސް

އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެބޮޑު އުއްމީދު؛ ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވުން

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 50 51