މުޙައްމަދު ނައުރިފް

627 ލިޔުން

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުން: ހިއްކި ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރަނީ

ބ.ތުޅާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްއައިބީގެ ޙިދުމަތް އޭދަފުށްޓަށް

ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު މެދުތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ

ދޫނިތައް މަރާލި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން: ފިޝަރީޒް

އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ވާކަށް ނޭދެން - އީޕީއޭ

އާބާދީ ކުޑަ ރަށްރަށުގައިވެސް ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ދަނީ ފުޅާވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ބ.ގޮއިދޫގައި ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އާސިފާއަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ރިޔާސީ ބަޔާނުން!

ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސްތެރޭ ނިމޭނެ: ކައުންސިލް

ދީނުގެ ސައްޙަ އަޤީދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް ނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ކޯޗަކަށް މުޙައްމަދު އާޠިފް އާތީ

ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ބ.މާޅޮހުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ކިހާދޫ ފަޅުން ފުންކުރުމަށް ނަގާ ވެލިތައް ގިރައިގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

ރ.ކިނޮޅަހު ނެރު ބެދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އައު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާނުކުރާތީ ބ.އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓެއް ހަދަން ކައުންސިލްތައް ދެކޮޅު!

ކަމަދޫ ބަނދަރުހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސެޓެލައިޓް ސްކޫލާއެކު ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން އުފަލުން ފޮޅިފައި

ތުޅާދޫގައި އަޅާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރާނެ އުސޫލު މިމަހު ފައިނަލްކުރެވޭނެ

ފުޅަދޫގައިވެސް ސެޓެލައިޓް ކްލާސްރޫމެއް ހަދަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 31 32