މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

38763 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ޢަދަދަށް ބަދަލެއް، ބަހައްޓާ ތަންތަނަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް

މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށް ލިޔުންތެރިންގެ ދައުރު މުހިންމު: ނާއިބު ރައީސް

އައްޔަންކުރާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަން ފުލްޓައިމް މިނިސްޓަރެއް: ޑރ.މުޢިއްޒު

އިންތިޚާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާން ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމް އިންވެސް ތާއީދުކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެ ޕާކެއްގެ އާބާތުރަ ފިލުވާ އަލުން ހުޅުވައިފި

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލަ ލަސްވަމުންދާކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމްގެ ކަންބޮޑުވުން

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ހިއްކެންހުރި ފަޅުތައް ހިއްކާނަން: މުޢިއްޒު

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: މުޢިއްޒު

ދެވަނަ ބުރަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރަން 47000އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހެޅި

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރާނީ ޑްރަގްގެ ވަބާއިން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކޮށްގެން: ޑރ.މުއިއްޒު

ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް ޢާންމުކުރުމަށްފަހު، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވައިލާނަން: އިލެކްޝަންސް

ޑޭޓާ ބޭސްއަށް އެކްސެސް ނުވެވޭނެ، ފޯމުތަކުގެ ޞައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނަން: އީސީ

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ޚާއްޞަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާނަން

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ އިޙުތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަނުމަށް ކުރި ހޭދަ އަނބުރާ ދޭނަން: މުޢިއްޒު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއާއެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއެންޕީން ސޮއިކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރާނަން: ޑރ.މުޢިއްޒު

ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ހުޅުވައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 51 52