އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3086 ލިޔުން

ސާފު ރާއްޖެ ތްރީ އާރް މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

އިތުރު އެއަރލައިންތަކެއްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ދެ ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފި

އެއަރޕޯޓު ވޯޓާރ ފްރަންޓް ނިންމައި ޑިސެމްބަރުމަހު ޚިދުމަތްދެނީ

ތިން މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ތިލަފުށިން ބިން ދޫކުރަން ފަށާނެ!

ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

ވީއައިއޭގެ އާ ޓަރމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އައްޑޫސިޓީގެ 3 ރަށުގެ ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި

ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތްދޭން ފަށަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސާމާނު އެތެރެކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ތިލަފުށި އެކްސެސް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މާމިގިލީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބޭރު މީހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުޚީބެއް ލިބޭ

ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެދޮރު އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް ހުޅުވާލައިފި

ހޮޅޫދު ކަރަންޓުމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވާފައި

އޭދަފުށީގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލަނީ

ހަނިމާދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމީނިއްޔާގެ އާ ޢިމާރާތުގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ

2 ރަށެއްގެ ފެނުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި