އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3300 ލިޔުން

ތިލަފުށީގައި އިންސިނިރޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކުނިނައްތާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

"އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން 12 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވި - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނިޒާމުގެ ޙަޔާތުގައި ލަދުވެތި ދުވަހެއް!

8

އަޝްރަޤް ނާޡިރަށް އައިޔޫއެމްގެ ސްކޮލަރޝިޕެއް ދީފި

ޅ. މަޑިވަރުގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަން ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ތަކްފީރްކުރުން އިތުރުވަނީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުން- އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ޕްލާސްޓިކްގެ ބިރު ވަރަށްބޮޑު - މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ދުވަސް : މަޒުމޫނު މުބާރާތުން 1 ވަނަ ޝައުނާ ރަޝީދަށް

ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ %89 ޙިއްސާކުރަނީ ސީދާ ދިރޭތަކެރީގެ ނަސްލުގެ މައްޗައް ބިނާވެފައިވާ ދާއިރާތަކުން

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައި ގަންނަން ފަށައިފި

ވަޅޯމަސް ކިލޯއެއް 120 ރުފިޔާއާއި 140 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް އޮފީސް

މާލޭގެ 8 ސަރަޙައްދެއްގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް

ރަމަޟާންމަހު ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފެށުން އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު

"އެއް ލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް"

ވަރލްޑްކަޕާއި ދިމާކޮށް ރަޝިއާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

ޕޫލް ތީމް ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިޑު ހުށައެޅުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

1 2 ... 147 148 149 150 151 152 153 ... 164 165