އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3086 ލިޔުން

މިހާތަނަށް ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ 219 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ- ޝަހީބް

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް 15 ނުވަތަ 16 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ!

ސީ-ޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅާ ބިމުގައި ޝީޓްޕައިލްކުރަން ފަށައިފި

ރީޖަނަލް ނޮލެޖް އެކްސްޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް ފިލިޕިންސްގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ- އާސިމް

ހުޅުމާލެ-ހުޅުލެ ލިންކު ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

"މިއުޒިއަމް ޕާކްގެ ލަސްވަނީ ބައެއްތަކެތި ގެންނަން ދަތިވެގެން"

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

8 ރަށެއްގައި ކުނިކޮށި ތަރައްޤީކުރަން 5 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޗައިނާއަށް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭރުފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް!

ބިލެތްފައްސަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމޭނެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް

އުކުޅަހު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ސްޓެޓިކްއާ ހަވާލުކޮށްފި

4 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

ފްލެޓް ދީފައިވަނީ އެކަމުގެ ހައްޤުވެރިންނަށް- މިނިސްޓަރ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމެނީ

"އިތުރު 5000 ހައުސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔަރު!"