އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3213 ލިޔުން

އަލިފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ އެއްތިނގިލީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރާނަން- ރައީސް

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ މީހުންނަށް އިންޓްރެސްޓް ކުޑަ ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރާނަން - ރައީސް

މިސްކިތްތަކަށް އިހުމާލުވުމަކީ ދީނަށް އިހުމާލުވުން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭނަން - ރައީސް

އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކާމެދު ނުޙައްޤުން ފިޔަވަޅު ނާޅަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒް ކުރެވިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޓިވެޓާއި ބީޓެކް މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް ސާދަހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހުންނަވާނަމަ ހުންނަވާނީ އެމްޑީޕީގައިކަމަށް ޑރ އަފްރާޝީމް ވިދާޅުވި - އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް

ބާތިލްކުރި ފޯމްތަކުގައި ޙައްޖާޖީން ހިމެނިފައިވާނަމަ އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން - އީސީ

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓާއެކު ގައްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

"އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރި 400 ރަށުގެ ހަޤީޤަތް އެޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ކިޔާދޭންޖެހޭ"

ރައީސް ޔާމިީން ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސަޢުދީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުން ދައްކުވައިދެނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވަރުގަދަކަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ޢީދު ނަމާދު ފުރިހަމަވާނީ ޚުޠުބާ އަޑު އެހުމުން- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ރޮބޮޓް އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް 2ވަނަ ލިބިއްޖެ

ޤައިދީއަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ސިއްޙީ މައްސަލައެއްގައެއް ނޫން - ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން މިދިޔައަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ތުޤާ ޒިޔާދް

ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި މިދިޔަ 5 އަހަރު 206 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ - މުނައްވަރު

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އޭޑީބީ އިން 33 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަން ފަށާފައި ވަނީ 2013ގެ ފަހުން - މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

1 2 ... 138 139 140 141 142 143 144 ... 160 161