އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1112 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 301 ބިދޭސީއަކު ފޮނުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ބޭސް ހޯދައިދިނުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވަނީ

ކޯވިޑް-19 : ކޮމަންވެލްތު ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ މިއަދު ތަޤްރީރުކުރައްވާނެ

ކޯވިޑް-19: ހިންދީ ޑްރާމާތައް އަލުން ފަށަަނީ، އެކަމަކު ގިނަ ފިޔަޅުތަކަކާއެކު

ކޯވިޑް-19 : ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް އިސްކަންދޭ ލިސްޓުގައި 1600 މީހުން

ކޯވިޑް-19 : ޕާކިސްތާން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ޤައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ 43 މީހަކު ފޮނުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ދުވާލަކަށް ޓެސްޓުކުރާ މިންވަރު 1000އަށް އިތުރުކުރަނީ

މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން މިހާރު ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ފުލުހުންނަށް

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާއަށް އެނބުރިދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއިއެކު އައި މަނަވަރު ބަނދަރުކޮށް މުދާ ބާލަނީ

ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މިހާތަނަށް 814 މިލިއަން، މިމަހު އެކިވެސް 148 މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 202 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރައިފި

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާއިން 515 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ އިތުރު 200 މީހުން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ އަޒުމަށް ފަޚުރުވެރިވަން"

ކޯވިޑް-19 : ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަންނަ ބުރާސްފަތު ދުވަހު އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށަނީ

"ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެބައޮތް"

ކޯވިޑް-19 : އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 698 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރައިފި

ކޯވިޑް-19 : މަރުވި 80 އަހަރުގެ މީހާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 55 56