އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1112 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 80އަށް

"މި ޙާލަތުގައިވެސް ސިއްޙީ އެހެނިހެން ބަލިތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ސާމާލުވޭ"

ކޯވިޑް-19 : ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން 10،000 ޓެސްޓްކިޓާއި ޕީޕީއީ ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ނާއިބުރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ވާރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގެ 73ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ކޯވިޑް-19 : ކެނެޑާއިން ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަނގްލަދޭޝް 67 ރައްޔިތަކު ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަަކަށް ބަދަލުވެ، މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރު އެހީތަކެއް ރާއްޖެއަށް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 9 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ބަންގްލަދޭޝްގެ 353 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19: ބަންގްލަދޭޝްއިން 10 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވައިފި

ބޭއޮފް ބެންގޯލް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ޠޫފާނަކަށް ބަދަލުވަނީ، ސަމާލުވޭ!

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަށް ދާއިރު، ގޭގައި ކަރަންޓީނުވާންޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ އިތުރު 588 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ވައިބާރުވުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރެފި

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރފިއުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަކަށް އިތުރުކޮށްފި

"ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގާ ހަރަކާތްތެރިވާނަން"

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 55 56