އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1112 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19: އިންޑިއާ މީހުން މަނަވަރަށް އަރުވާ ފުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި ޤައިދީންގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ތެލެސީމިއާ ދުވަސް: ލޭ ލިބުމަށް އެތައް ހުރަސްތަކެއް

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ސިއްޙީ ސާމާނު އިންޑިއާއިން ގެންނަނީ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމާލެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ކޯވިޑް-19 : ހުޅުމާލެ ދުވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިދޭސީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރާ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް މިމަހު 18ގައި ނިމޭނެ

"ދުޝްމަނަކީ ވައިރަސް، ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނެއް ނޫން"

ކޯވިޑް-19 : މަރުވި ބިދޭސީމީހާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ސިފައިން ، އެމަޖެންސީ ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި

ގއ. ވިލިނގިލި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 3 މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ގުޅީފަޅު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 : ހާލުގައި ޖެހޭ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކާއި، ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރި ސިއްޙީ ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޯވިޑް-19 : "މި ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބުވާނީ ސަރަހައްދީ ޤައުމުތައް ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން"

ކޯވިޑް-19 : އެމެރިކާއިން ރާއްޖޭއަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ކޯވިޑް-19 : "އުފައްދާ ވެކްސިނަކީ އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ޖަހަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ"

ކޯވިޑް-19 : ކޯވިޑް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތުގައި ކަރަންޓީންގައި ތިބި ސިފައިން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތަށް ދިފާޢުކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 55 56