ފާތިމަތު ސާރާ

818 ލިޔުން

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޗައިނާގެ ނައިބް ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަފި

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް - ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ރެސިޕީ : ލެމަން ޕުޑިން

ރެސިޕީ : ބްރެޑް ރޯލްސް

ރެސިޕީ : ޕްރޯން ޓެންޕޫރާ

އަފްޒަލް އާއި އާމިރުގެ ކުރެހުންތައް ބެއިޖިންގައި ދައްކާލަނީ

ރެސިޕީ : ކޮކޯ ނަޓް ޑޭޓް އެނާޖީ ބޯލްސް

ރެސިޕީ : ޕޮމަގްރެނޭޓް ލެމަނޭޑް

ރެސިޕީ : ޓޫނާ މެލްޓް ސޭންޑްވިޗް

ރެސިޕީ : އީޒީ ވެޖަޓަބަލް ފްރައިޑް ރައިސް

ރެސިޕީ : ޑަބަލް-ޗޮކޮލެޓް އައިސްބޮކްސް ކޭކް

ރެސިޕީ : ވަން ޕޮޓް ސްޕެގަޓީ

ރެސިޕީ : އިންޑިއަން ސްޓައިލް ކެސަޑިއާ

ރެސިޕީ : ބަލީލާ ސެލަޑް

ރެސިޕީ: ބްރެޑް ކަޓްލެޓް - ބްރެޑް ޕަކޯރާ

ރެސިޕީ : އަލްޖީރިއަން ކޮފްތާ - މީޓްބޯލްސް

ރެސިޕީ: ވޯޓަރ މެލަން ސްމޫތީ

ޗައިނާއިން އިތުރު ޤައުމުތަކާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތައް ޤާއިމްކުރަނީ

ބީ.އާރު.އައިގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން - ޗައިނާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ފެސްޓިވަލް ޔަންގްޒޯ ސިޓީގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40 41