ފާތިމަތު ސާރާ

1105 ލިޔުން

މިއުޒިޝަނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މަދުވިޔަސް ކޯވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ނެތިގެނެއް ނުދޭ: އެންއީއޯސީ

މާމިގިލީ އެއާޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރުމާއި މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ވިޔަފާރި ހުއްދަތައްވެސް ދެން ދޫކުރާނީ ފުލުހުން

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެންދިޔުމަށް އެޤައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ޖަލަޝްވާ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް 2507 ބޭސް ސިޓީއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ގެނެސްދީފި

ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން ޑިއުޓީއަށް ރިޕޯޓްކުރަން ވަކި ތާރީޚެއް އަންގާފައެއް ނުވޭ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ނެގެހެއްޓުމުގައި ޔުނިސެފުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޚާއްސަ ހުއްދަ އާއިއެކު ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްދީފި

ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދާމީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހާއްސަ ނިޒާމެއް

އެޗްޑީސީން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުލިން 30 އިންސައްތަ މި ދެމަހުވެސް ކުޑަވާނެ

އަތޮޅުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ ފެސިލިޓީތައް ޖޫން 15އަށް ނިންމައި ހިދުމަތްފެށޭނެ: މަބްރޫކް

މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް އާންމުކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރާލި މައްސަލާގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުފުށްޓާއި ހިތަދޫ ބަނދަރުން މުދާ ކްލިއަރކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލުޔެއް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގެއްލިފައިވާ ވަޒީފާތައް އަލުން އިޔާދަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސީޝެލްސްއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު ހުރިހާ އެންމެން ރަނގަޅުވެ، ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލުން ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ބެންކުތައް ހުޅުވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 55 56