ފާތިމަތު ސާރާ

1260 ލިޔުން

ލޮންޑައުންއަށްފަހު އެންމެ ގިނަ ބައެއް ގޫގުލްއިން ހޯދި މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

ނޮޓިލަސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ހުރެގެން އޮފީސް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަތުރުވެރިންނަށް

ކޯވިޑް-19ގެ ޚަރަދުތައް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިން

މިއަދުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރެވޭނީ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް އޮވެގެން

ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އީ.ލަރނިންގ ޕެލްޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަލުން ޓްރެއިނިންތައް ފަށައިފި

ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި

އެމްއެސްއެސްއިން މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް ހޯދަނީ

ދިރާގުން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާއަށް "ވޫހޫ" ތައާރަފުކުރަނީ

ގޫގުލް މެދުވެރިކޮށް އިނގިރޭސި ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގިނައިން ހޯދަނީ ރާއްޖެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓްތަކުން ގޮތް ނޭނގޭ މުއާމަލާތްތަކެއް

ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާ ތާރީހު ބަދަލު ކުރަންޖެހިދާނެ

ތެލުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުކުރަން- އެސްޓީއޯ

ފްލައިމީގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރު ސްރީލަންކާއަށް

އިންޑިގޯއިން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތަައް ފަށައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން މުހިއްމު

މޯލްޑިވިއަންއިން ޓްރިވެންޑްރަމަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަނީ

ރަޝިޔާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަނީ

އާބާދީގެ 60 އިންސައްތައަށް މަހެއްގެ މައްޗަަށް ލިބެނީ 5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން- ދިރާސާ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 62 63