މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މިހާތަނަށް ވޯޓްލައިފި - ރިޕޯޓަރުން

ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނީ 1 ޝަކުވާ

އަނަންތަރާ ބ. ކިހަވައްވިލާސްގައި ލޭހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑްރައިވިންގ ސްކޫލެއް ހުޅުވައިފި

ސައްދާމު އަރިހުއުޅުއްވި ތާރިޤް އަޒީޒް އަވަހާރަވެއްޖެ

ޕީއެސްއެމް ގެ ޗެނަލްތައް ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ހާއްސަކުރެވިފައި

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ހަނިކުރާ ބިލް ބަލައިގެންފި

ް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތާ ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިތަކެއް

މަޖްލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކޯޓަށް ހާޒިރުު ކުރުވުމަށް ޝެއިހް އިމްރާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހާބަރު ކެފޭތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ތަރައްޤީކުރަނީ

"އެނެމެ އަލިގަދަ ތަރި" ޤްރުއާން މުބާރާތައް ބައިވެރިން ހޮވައިފި

ސެމްސަންގެ އެސް ސިކްސް ސީރީސްގެ ފހި އަދި ނޫ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް

ކޮންރެޑް ރިޒޯޓަށް އދ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ބެސްޓްއޯލްރައުންޑަށް 12،000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ކައުންސިލަުންދީފި

އެސްޓީއޯގެ ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 76 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

އަނަންތަރާގެ 67 މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒް ށ. ކޮމަންޑޫގައި ފަށައިފި

ކިހާދޫގައި ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމަށް ހަން ބަހައްޓަން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21