މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދެވެން އޮތް ދުލެއް ދެއްވާނެ - އުމަރު

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން މާބަނޑު އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ތޮއްޑޫ ފެންޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސްގެ ހުއްދައާއެކު ނައިބްރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނަޝީދުގެ ގޭބަންދުގެ މުއްދަތު 2 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދީފި

މާމިގިލީ މަސްޖިދުއްތަޢާވުންއަށް ބައެއް އިތުރުކޮށްފި

މިފްކޯ ޓްރިވެންޑްރަމް ފިހާރަ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

މަހިބަދޫގެ ތަރައްގީއާ ގުޅިފައިވާ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށަނީ

މާރސް ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އަޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

2 މެގަވޮޓްގެ 2 ޖަނަރޭޓަރު އައްޑޫ ސިޓީއަށް

އައްޑޫގައި ހިންގާ ޔުޓިލިޓީޒް މަސައްކަތްތައް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިންގައި މައްސަލައެއް ނެތް - ޚާރިޖިއްޔާ

ބްރިޖްގެ ސައިޓް ހެދުމަށްޓަކާ ގާޑިއާތައް ނަގައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އިސްލާމީ މަރުކަޒްގައި ބޮޑު ފަންކާ ހަރުކޮށްފި

ގާފަރުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ކުރިމަތި ނުލުމަށް ނިންމީ މަޖްލިހުގައި އޮތްބިލަށް ތާއީދުކުރުމާއެކު

އެޗްއާރުސީއެމަށް އައްޔަނުކުރާ 3 ނަން ދިރާސާކުރަން ފޮނުވައިފި

އީގަވަނަންސްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވާ - ޝުކުރީ

އިބްތިހާލުގެ މަންމަ އޭނާއަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އާދަޔާ ހިލާފު ކުޑަ ރުކެއް ފޯދިފައި ވަނިކޮށް މަހިބަދޫއިން ފެނިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21