މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ފުލުހުން ވަދެ ސިޓީކައުންސިލް ބަލާ ފާސްކުރަންފަށައިފި

އެމަޖެންސީގައި ބޯޓް ޖެއްސި ހާދިސާއަށްފަހު ރަންވޭ ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ މަހުގެ ސާފު ފައިދާ 40 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ޓީޖީއެސްޓީ ދިވެހިން އަތުން ނުނަގާގޮތަށް މަޖްލިހުން ފާސްކޮށްފި

140 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ ފައިނަލް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ޒުވާނުންގެ ލޯނު ސްކީމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިވެދެނީ

ޤާނޫނު ފާސްވުމުން ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ބަދަލުވާނެ

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހަދާނެ ތަން ފާހަގަކޮށްފި - ސައީދު

އެއަރޕޯޓާއެކު ކުޑަހުވަދޫގައި އުފެދޭ 250 ވަޒީފާއަށް ތަމްރީނުކުރަނީ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ އިސްލާމީގޮތުން ރާއްޖެއަށް ފާގަތި އަހަރެއް

ދިވެހި ނޫޓުގެ ކުރެހުން ބަދަލުކުރުމަށް 55 ފަރާތަކުން 66 ޕްރޮޕޯސަލް

ސިލްކު ރޯޑްގައި ބައިވެރިވީ އިގްތިޞާދީ މަންފާއަށްޓަކާ - ދުންޏާ

މާޒީން ޢިބްރަތް ހާސިލުކޮށް، ދީނާއި ޤައުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށްވުމަށް، އަޒްމު ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ނަޞްރުގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގާ ރަސްމީ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ފެށިއްޖެ

1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »