މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ފުލް ސްކޭލް ޑްރިލްއަކަށް އެއަރޕޯޓް ބަންދުކުރަނީ

އައިއެންއައިއޭ ގައި ވެލްނަސް ސެންޓަރއެއް ހުޅުވައިފި

ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ނިންމާ ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފާރިސް ހުވާކުރައްވައިފި

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ޖޭޕީ އިން 4 ކަމެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުމާލޭހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ އުމުރު ބަދަލުކުރާ ބިލަށް ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު ކޮށްފި

ސޫރިޔާގެ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލައިފި

ސޫރިޔާއާއި މިސްރުގެ ހާރިޖީވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސޫރިޔާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 67 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފިއުލް ޝެޑެއް ހުޅުވައިފި

ކ، ގުރައިދޫގައި ސަރުކާރުން އެޅި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އެމްއައި ކޮލެޖްގެ ގއ. ވިލިނގިލީ ކެމްޕަސް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ސޮނެވާފުށީގައި ފާހަގަކޮށްފި

ސަރުކާރަށާއި ދާއިރާއަށް އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއްދޭނަން- ފާރިސް

ދަރިވަރުންނާ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފާރިސް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ބްރިޖްގެ 2 ޑިޒައިނެއް ނިންމާ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ

މާއެނބޫދޫ ބަދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ - މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21