މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ދައުލަތަށް ގިނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި އަލިކަތީބު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދީނުގެ އަދުއްވުން ދަނީ މަގުފުރައްދަމުން

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

އުކުޅަހުގައި ސަލަފްގެ ދަރުސް ހުއްޓުވީ ކައުންސިލަރުން ސިޔާސީވެގެން

ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ - ސީޕީ

މުޒާހަރާތެރޭގައި އަނިޔާވެރި ކަންތައްތަކަކަށް ރާވާފައިވޭ - ސީޕީ

ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް މާލޭގައި ޙުތުބާދެއްވައިފި

އޭޝިއާގެ ހަރުދަނާ އިޤްތިސާދަކަށް ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ހަދާނެ- ސައީދު

"އިސް ރަށްވެހިންނާއެކު" ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގަސްކާނާ އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްފަށަނީ

ބޮޑުކޮށް ޓެކްސް ދެއްކި 19 ސައިކަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ލޯން ސްކީމް ތައާރަފް ކޮށްފި

ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ދިރާސާ ނިމިއްޖެ - ސައިދު

ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ހެދި ވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި

އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް ގައުމުތަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ފޯރަމެއް

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ސައުދީން ދޭންބުނި 20 މިލިއަންޑޮލަރު ލިބިއްޖެ

އދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން -/10,000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ރިޒޯޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތާރާ ހޯދައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ވެއްޓި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ލަންކާއަށް ފޮނުވަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 21