މުޙައްމަދު ނައުރިފް

885 ލިޔުން

4 ރަށެއްގައި ސޯލާ ހަކަތައިން އައިސް އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

މަދު ވަޞީލަތްތަކާއެކުވެސް ބ. ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓަރުގެ ތަޢުރީފު

"ހޮރައިޒިއާ 2"އަޑިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ބ.އަތޮޅު ޖީލުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޙިއްޞާ ބޮޑު: ޝައުނާ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަލަހައްޓަންވީ ޤައުމީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން: ޝައުނާ

ޒުވާން ޢުމުރުގައި ޞިއްޙީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް، ދުންފަތުން ދެނީ މަރުގެ އިންޒާރެއް!

އަނގޮޅިތީމުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޖުލައިމަހަށް ނިންމަނީ

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ނިންމާލެވޭނެ: ޝާހް

ރ. އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް

ބެޓަރ އިން ބާ: ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޮއިދުއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތް ޖުލައިމަހު ފަށަނީ

ބެޓަރ އިން ބާ: އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ދަރަވަންދޫ އާއި ގޮއިދޫ

ބެޓަރ އިން ބާ: ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުވެެއްޖެ

އޭދަފުށީ ކުލަބު ކޮމްބިނޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސޮނެވާ ފުއްޓަށް

ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިގެން ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް، ހަށިގަނޑުގެ 45 އިންސައްތަ ފިހިފައި

ރ. އިންނަމާދޫ ފެނުގެ މަޝްރޫޢާއެކު، ފެނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44 45