މުޙައްމަދު ނައުރިފް

669 ލިޔުން

ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އޭދަފުށީގައި ނާސަރީއަށް ކިޔަވައިދޭންފެށޭނެ: ކައުންސިލް

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ނިމި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައު އިންޖީނުގެއާއެކު ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ 28 އަހަރުވީ ޝަކުވާއަށް އެންމެފަހުން ހައްލެއް

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާ ލިބުނު އިސްހާޤް ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި

އެންމަޑި ފެންނަ އެހެން ފަޅެއް، ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލި މަގެއް!

ޅ.މާބިން ހުރާ ނެރުމައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ދ.މީދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގައި ގައު އެތުމުރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާކުރަތު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރު!

ކުލަބު އޭދަފުށި ކޮލިފައިންގެ ދެވަނަ ބުރަށް

ފަސްވަނަ އަމާން ވެށި މަނަދޫގައި ހުޅުވައިފި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި!

ފުށިދިއްގަރު ފަޅަށް ބާޖަކާއި ޓަގުބޯޓެއް އެރި މައްސަލައިގައި ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ދަނީ

ރާއްޖެއިން މީގެކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ

ނާހީ، ކުރިން ވެލާ ގެންގުޅެވުނީތީ ހިތާމަކުރަމުން މިހާރު ވެލާގެ ޙިމާޔަތުގައި!

ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ލެގުގައި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުން ކުލަބު އޭދަފުށި ބަލިކޮށްފި

ވެލާ ކަހަނބުގެ ބުރަކަށީގައި "ޓްރެކިން ޑިވައިސް" ހަރުކުރަނީ ކީއްވެ؟

ބ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34