މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

މަޓާޓޯގެ ކަންބޮޑުވުން، ދިވެހި އޭޖެންޓުނަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ނެތް

ފަލަސްތީނަށްދޭ ޙަމަލާތަކަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދޭ ޙަމަލާތަކެއް: ޢިމްރާން

މަޝްރޫޢުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި، ކުންފުނިތަކަށް މާލީ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި: ފިރުޒުލް

ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވިނަމަ ކައުންސިލަށް މާގިނަ ކަންކަން ކޮށްދެވުނީސް: ޑރ.މުއިއްޒު

އިތުރު ވަޒީފާތަަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި: ޢަބްދުއްރަހީމް

ބްރިޖްގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުންގެ ނަސޭހަތުގެ މެސެޖެއް

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނުތާ ދެގަޑިއިރަށްފަހު ކަރަންޓް ދީފި

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރުދެއްވުމަށް އެދި ގުނޫތު ކިޔަން ނިންމަވައިފި

ހއ އިން އދ އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލު

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މަޤާމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 700 ވަޒީފާ

މުދައްރިސުން އިތުރުކޮށް ތަޢުލީމީ މަންހަޖު ބަދަލުކުރާނަން: ޑރ މުއިއްޒު

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް މަޙްލޫފް ވާދަކުރައްވަނީ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން ތާއީދުނުކުރަން އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސް އިއްތިފާޤު!

ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ހޯދަން ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްޤީކުރާނަން: މުއިއްޒު

އައްޑޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަންދީ، 10،000 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: މުޢިއްޒު

ސިޓީގެ ދަރަޖަ ތިނަދޫއަށް ދޭނީ ސިޓީއެއްގައި ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ފުވައްމުލަކުގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް ތިނަދޫގައި 1000 ހައުސިންޔުނިޓް އަޅައިދޭނަން: ޑރ މުއިއްޒު

އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެފައެއް ނޯންނާނެ، އެއީ ކުރާނެކަމެއްވެސްނޫން: މުޢިއްޒު

އެގްރޯނެޓްގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހާރޫން ރަޝީދާއި، ގުބާދު އަބޫބަކުރު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50 51