މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: ނައިބު ރައީސް

ފެރިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި މަޖިލީހަށްވެސް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް

ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ހަވީރު 16:45ގައި

މަކުނުދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލައިފި

މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރު ގޮވުން: މަރުވި 2 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެންނަނީ

އިސްރާއީލް ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަގައި ގޮތް ނިންމަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު: ފިރުޒުލް

ބޭސް އެތެރެކުރަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ހަދަންއުޅޭ އެއްބަސްވުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އެދިއްޖެ

އެއްޗެއް ގޮވައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަނީ

މަދުވެގެން އިތުރު 13 ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރާނަން: އިންތިޚާބީ ރައީސް

ލިންކް ރޯޑްގައި ގާއިމުކުރަމުންދާ ސޯލަރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމުން މިމަހު ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށަނީ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާނުލެވުން، ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ

މަޓާޓޯގެ ކަންބޮޑުވުން، ދިވެހި އޭޖެންޓުނަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ނެތް

ފަލަސްތީނަށްދޭ ޙަމަލާތަކަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދޭ ޙަމަލާތަކެއް: ޢިމްރާން

މަޝްރޫޢުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި، ކުންފުނިތަކަށް މާލީ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި: ފިރުޒުލް

ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވިނަމަ ކައުންސިލަށް މާގިނަ ކަންކަން ކޮށްދެވުނީސް: ޑރ.މުއިއްޒު

އިތުރު ވަޒީފާތަަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި: ޢަބްދުއްރަހީމް

ބްރިޖްގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުންގެ ނަސޭހަތުގެ މެސެޖެއް

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނުތާ ދެގަޑިއިރަށްފަހު ކަރަންޓް ދީފި

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރުދެއްވުމަށް އެދި ގުނޫތު ކިޔަން ނިންމަވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52