މުޙައްމަދު ނައުރިފް

728 ލިޔުން

ކެންދޫ : ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފައްކާ ކުރަނީ

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ހޯދައިފި

އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދަން ފަސޭހަވެގެން ހިނގައްޖެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ބ.ދަރަވަންދޫގައި ޤާއިމް ކުރި އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ކެނދިކުޅުދޫ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގެންގޮސްފި

މަތިވެރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް!

އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް - ކޯޓުން

ކަމަދޫ ގެތެކަށް ނަރުދަމާހޮޅި ގުޅައި ނިންމާލައިފި

ފެރިދޫ ބިމުން ނަގާފެން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލައަށް މިއަހަރު ހައްލެއް

މުރަކައިގެ، ފިނިފެންމަލުގެ މި ބަގީޗާ، ހާދަ ހިތްގައިމޭ!

ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އިތުރުކުރާ ބައި ތަރައްޤީ ކުރަނީ އާނެރަކާއެކު

ބ.އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގެންނަން އިންޓެގްރަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

މިމަހުގެތެރޭގައި ބ.އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގައި ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 3 ކަމެއް ޝަރުތުކޮށްފައި

އޭދަފުށީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ބ.އަތޮޅުގައި ފަށަނީ!

ބ.އަތޮޅުގައި މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ބ.ކެންދޫގެ ފެންތަޣައްޔަރުވުމާއި ޖަންގްޝަންތަކުން ނަޖިސް ބޭރުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް

ކިނޮޅޮހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

މިވަގުތުވެސް 34 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް، އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒު ޔަޤީން!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37