މުޙައްމަދު ނައުރިފް

465 ލިޔުން

އޭދަފުށިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 49 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ސާމްޕަލް ނަގާ ގަޑިތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކް ހުޅުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އޭދަފުށިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 160އަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން އިތުރު 9 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: އިތުރު 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު މަދެއްނުވޭ

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 100އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 99އަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ އެކަކު

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އޭދަފުށިން މިހާތަނަށް 37 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިމަހުގެ އެކެއްގެ ފަހުން އޭދަފުށިން ފޭބި މީހުން ކަރަންޓީނުވޭ

1

އޭދަފުށިން އިތުރު 10 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ފަސް ދުވަސްފަހުން މާޅޮހުގެ މޮނިޓަރިން އުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީ ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19، އޭދަފުށި ކްލަސްޓަރ: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 12އަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށި ނުރައްކަލުގައި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ދަތިކަމެއް ނެތް

ބ.ކަމަދޫން ފަތުރުވެރިއަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން 6 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނިގެން އޭދަފުށި މޮނިޓަރިންނަށް!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24