މުޙައްމަދު ނައުރިފް

465 ލިޔުން

ބ.ކަމަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހޮޅި އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެނުގެ ނިޒާމަކަށް ކުރި، 22 އަހަރުގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް

ކުދި ބިންތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ބޭނުން ކުރަންފެށި ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް

ދަރަވަންދޫ ފެނުގެ މަޝްރޫޢު ނިމި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ބ.ކެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އާރްއޯ ބިލްޑިންގގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އާ ކަމެއް ނޫން! "ބުރުނީ ފަޅުން ރާގޮނޑި ނުހިފާ ހުޅަނގެއް ނާދޭ"

ބ.އޭދަފުށްޓާއި ކަމަދޫ މޮނިޓަރިންއަށް

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށް އިތުރުކުރާ ބަޔާއެކު ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ހިންނަވަރު ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

ބ.ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވަށް 10 އަހަރު، މުސްތަޤުބަލު އޮތީ ކިހިނެއް؟

ފެހެންދޫ ބަނދަރަށް އަރާ ފޭބުމަށް ހަދާ ބްރިޖް ސްލެބްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި އޮތް ކާފިއުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

ޔުނެސްކޯއަށް 50 އަހަރުފުރޭ ހާއްސަ އެގްޒިބިޝަނަށް ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް

އޭދަފުށި މޮނީޓަރިންގައި އޮންނަތާ ދެމަސް، ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން އަދިވެސް ބޭނުންވޭ!

ބ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓް މަހު ފަށަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައި ހޮޅި ހިތާދޫގެ ބޮޑުބައެއްގައި އަޅާ ނިމިއްޖެ

ބ.އޭދަފުށީގައި އަނެއްކާވެސް ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24