މުޙައްމަދު ނައުރިފް

957 ލިޔުން

ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ހޯދަން ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްޤީކުރާނަން: މުއިއްޒު

އައްޑޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަންދީ، 10،000 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: މުޢިއްޒު

ސިޓީގެ ދަރަޖަ ތިނަދޫއަށް ދޭނީ ސިޓީއެއްގައި ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ފުވައްމުލަކުގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް ތިނަދޫގައި 1000 ހައުސިންޔުނިޓް އަޅައިދޭނަން: ޑރ މުއިއްޒު

އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެފައެއް ނޯންނާނެ، އެއީ ކުރާނެކަމެއްވެސްނޫން: މުޢިއްޒު

އެގްރޯނެޓްގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހާރޫން ރަޝީދާއި، ގުބާދު އަބޫބަކުރު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ކޮރަޕްޝަނަށް ފުރުޞަތުނުދޭނަން، އެފަދަކަމެއް ހިންގާނަމަ އެމީހަކު ވަކި ކުރާނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

މެންބަރު ސިރާޖާއި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި އެމީހަކު ބޭރުކުރާނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދިޔައަސް ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގޭނެ: ރައީސް

ގިރާވަރު ރައްޔިތުންގެ ޙައްގު ހޯދައިދޭނަން: ޑރ.މުޢިއްޒު

ކުޅުދުއްފުށީގައި 2000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކޮށްދޭނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

އެޗްޑީސީން އީ-ސްކޫޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފި، އާދީއްތައިން ފެށިގެން ދުއްވޭނެ

ހުރިހާ ޤައުމަކާއެކުވެސް މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަން ރާއްޖެއިން ދައްކައިދީފި: ޝާހިދު

38763 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ޢަދަދަށް ބަދަލެއް، ބަހައްޓާ ތަންތަނަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް

މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށް ލިޔުންތެރިންގެ ދައުރު މުހިންމު: ނާއިބު ރައީސް

އައްޔަންކުރާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަން ފުލްޓައިމް މިނިސްޓަރެއް: ޑރ.މުޢިއްޒު

އިންތިޚާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާން ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމް އިންވެސް ތާއީދުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48