މުޙައްމަދު ނައުރިފް

669 ލިޔުން

މިވަގުތުވެސް 34 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް، އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒު ޔަޤީން!

ކުރެންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން ކުރިއަށް

ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކަށް ކުރާ އިންތިޒާރު ނިމެނީ!

"އައު ޢިމާރާތާއެކު އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް އެތައް ގުނައަކަށް ފުޅާވެ ފުރިހަމަ ވާނެ"

ފައިނުގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ފެންހޮޅި އަޅަނީ

ބ.އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މިއަހަރު އެކުލަވާލަނީ

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެތެރޭގައި ނިންމަނީ

ހިތާދޫ ރަށްގިރުން: ދުވަސްވީ ހައްލުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް

ތުޅާދޫ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަހުކޮޅަށް ނިންމާލެވޭނެ

ނާއިބު ރައީސް، ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަމާންވެށީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހަށް ނިމޭނެ

ބ.ކެންދޫ ރަށްގިރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހިލޭ، ޓިވެކުގައި މިއޮތީ ފުރުސަތު!

ބ.ހިތާދޫ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލު ކުރަން ފަށަނީ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އޭދަފުށީގައި ކޮމިއުނިޓީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމެއް

އިތުރު 10 އަހަރަށް، ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާ ކަހަނބުގެ ދިރުމަށް އެންމެ ނުރަކާވަނީ ޕްލާސްޓިކުން

އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރަން ފެނަކައިން ތައްޔާރުވަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34