މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

2024 ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ޕާޓީއަކަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްވާނެ: އާޒިމް

އައްޑޫގައި މާރާމާރީއެއްގައި ޒަޚަމްކޮށްލި ޒުވާނަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ؛ ހާލު ސީރިއަސް

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

މަންޑޭގެ އެޕާޓްމަންޓާއި އެތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ އަގު ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއެއްގެ އަހަރުގެ ބަޖެޓާކާ ހަމަ

އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަފީރު ނައިބު ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮޕް-28ގައި ލީޑަރުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ހޯއްދަވާނެ

ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފަންޑު ހޯދަން ރާއްޖެއިން ވަކާލަތުކުރާނެ: ޠާރިޤް

މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު ނަގަނީ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ރޮނގުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ތުރުކީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ތުރުކީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޕީސީބީގެ ބޯޑު ހަމަވެއްޖެ؛ ރައީސަކަށް ހަމްދީ އަގީލް، ނައިބަކަށް މުހައްމަދު ފިރާޟް

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

އެހެންމީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޤުރުބާންވުމުގެ ހިތްވަރު އަންނަ އެއް ސަބަބަކީ ޤައުމިއްޔަތު: އާދަމް ނަސީރު

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އަޅާނެ ބިން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ވަށާޖެހޭ ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި: މުއާޒް

ޤާނޫނީ ބާރު ލިބޭގޮތަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

75،000 ހައުސިން އެޅޭވަރަށް ބިން ހިއްކޭނެ: ޙައިދަރު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު: ފަތުރުވެރިކަމުން އެކަނި 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖީޑީޕީ އުފުލުން

ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކުގައި އިސްތިޤުލާލަށް އުނިކަން ހުރިގޮތައް ހުރި ނުކުތާތައް ހާމަކުރާނަން: ފިރުޒުލް

އިމިގްރޭޝަނާއި، ޑީއެންއާރު ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ ދަށަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52