މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ޤައުމު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ މުހިންމު ވައުދުފުޅުތަކެއް

ޑރ. މުޢިއްޒު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢު ކުރުމަށް

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ބޮޑު ސަަރަހައްދެއް ބަންދުކުރާނެ

އާރުޑީސީން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުލުހުން ގެންގޮސްފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް އައު ސަރުކާރުގައި ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނާނެ: ސަލީމް

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަޞައްވަރަކީ އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން ހިންގޭ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު: ޝިޔާމް

ބޮޑު އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާނުލެވޭ: ޝިޔާމް

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމެވީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް: ފިރުޒުލް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުންކުޑަވަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ: ފިރުޒުލް

ފްލެޓް ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ފީނާއިރު ވެލާއާއި ކަހަނބާއި ވަކިވަރަކަށްވުރެ ކައިރިއެއް ނުވެވޭނެ

"ޑރ. މުޢިއްޒަށް ހުވާކުރެއްވުމަށް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް"

ނޮވެމްބަރު 17ގެ ފަހުން އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީސް އުވޭނެ

މުރަކައިގެ ނާސަރީއާއެކު ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަ ކުރެވޭނެ: ޝައުނާ

ނޮވެމްބަރު 3: ތާރީޚުން ފޮހެވިގެންނުދާނެ، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ގެނުވި ދުވަހެއް

ސިއްޙީ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ޝަކީލް ރިޓަޔަރވާން ފުރުޞަތު ދޭން ނިންމައިފި

ޔަހޫދީންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އދ.ގައި ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

މަޖިލީހުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިތުރުކުރެއްވުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ޚާއްޞަ އެލަވެންސެއް

މަކުނުދޫ ޙާދިސާގައި މަރުވި އިންޑިއާ ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ޙާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކެއް އެބަހުރި، އޭޖީއަށް އަންގާނަން : ފިރުޒަލް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52