މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ޔޫއޭއީ ސަފީރަކަށް މުންދު، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އިރުތިޝާމް އދ.އަށް އަލީ ނަސީރު

ޕީސީބީއަށް އައްޔަންކުރެއްވި ނަޝާތުގެ ނަން އެސްއޯއީ ކޮމެޓީއަށް

މިފްކޯ ހިމެނޭހެން މަސް ކުންފުނިތަކާމެދު އޮތް މަސްވެރިންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ރައީސްއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ތުރުކީވިލާތުގައި ޤާއިމްކުރަން ނިންމަވައިިފި

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 240 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއް މި ސަރުކާރުން ދީފި

މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް؛ ދެއްވީ ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ޖުމްލަ ހައްލެއް ގެނެސްދޭނަން: ޝިޔާމް

ޤައުމީވަންތަ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޝާމިލް

ހިޔާ ފްލެޓުގައި މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަަދުތައް ޔަގީންނުވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެކަން ސިއްރު ކުރުމުން: ސިރާޖް

ޗުއްޓީއަށް ނުގޮސް މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ބ.އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން ހަދާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު 89އަށް؛ ޖުމްލަ އަދަދު އަދިވެސް ކަށަވަރު ނުވޭ

އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 10000 މެންބަރުން ހަމަކުރުން: ހަސަން ލަތީފް

ފެނަކައިގެ ވަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން

އެއްލާލާފައި އޮތް ތުއްތުކުއްޖާގެ މަންމަކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ފެނަކައިގެ 3900އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސަފުކުރަން ޕީޖީއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ ވަޑައިގެންފި

މިއީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ވައްކަމުގެ ވާހަކަދެއްކުމުން، ވެރިކަން ވެއްޓުމުން ދިން އަދަބެއް: އީވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52