މުޙައްމަދު ނައުރިފް

706 ލިޔުން

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ޙިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހަށް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލް

ދޮންފަނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލަފާފުރުމަށް އުފުލި ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް އައިސް، ފުޅަދޫއަށް އިތުރު ތަރައްޤީ

ބ.އަތޮޅުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމަކާއި ގާތަށް

އޭދަފުށީގެ 28 އަހަރުވީ ކަރަންޓް ކޭބަލްތައް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޅ.އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އާރުޓީއެލް ފެރީ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދީފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭގައި ނިމޭނެ: ކައުންސިލް

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2 މަސްތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލް

ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލެވޭނެ

އަނަންތަރަ ރިސޯޓްގައި މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކިނޮޅޮހު ފަޅަށް ވެލިވަދެ ބެދޭ ނެރު ބަންދުކޮށް އައު ނެރެއް

ކެންދޫ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރި ރަށްގިރުމުގެ ޒަމާންވީ ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް

އާބާދީ މަދު ފުޅަދޫގައިވެސް ފެނުގެ މަޝްރޫއު ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ހޯރަފުށީގައި ހާފްވޭ ހައުސްއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1.2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރު ސެޓަކާއެކު އޭދަފުއްޓަށް ކަރަންޓުގެ ޔަޤީންކަން

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހުސްސޮނގުން ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ހައިޝަމްގެ ހެޓްރިކާއެކު ވެލާ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް

މީދޫ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް މާކެޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35 36