މުޙައްމަދު ނައުރިފް

465 ލިޔުން

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ރ އިންނަމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ވެއްޓުނު ފުލުހުންގެ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގޮއިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައިހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

"ދޮންފަނު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިންމާލެވޭނެ"

ބ.މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ހޮޅިއެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭގައި ފަށަނީ

އޭދަފުށީގައި ޤާއިމްކުރި ޒަމާނީ ކުނިކޮށި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

އުނގޫފާރު މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބ.އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކަށް ފެނަކައިން އާ ޖަނަރޭޓަރު ގެންގޮސްފި

ބ.އަތޮޅުގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ދިރުން ރަނގަޅު - ދިރާސާ

ބ.އަތޮޅު ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް އަތޮޅަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރުދުން ތަރައްގީވާންޖެހޭ - އަފްޝަން

"ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް"

ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރ މަހު ނިމޭނެ - އެމްޓީސީސީ

އަންނަ އަހަރު ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ - އެމްޓީސީސީ

އިހުގައި ކާޑުގުދަން ހުރި ސަރަޙައްދުން ބޮލިވަޅެއް، އޭރު އެއީ ފައިސާ

މި 5 އަހަރު ނިމޭއިރު ބ.އަތޮޅުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުވާނެ - ސަޢީދު

ފުޅަދޫ ވިޔަފާރިވެރިން މިހާތަނަށް ތިބީ ކަރަންޓުން މަޙްރޫވެފައި - ފެނަކަ

ފެނަކަ ރ.މީދޫ ބްރާންޗުގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24