އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

ބޮޑުމިސްކިތުގެ ޑިޒައިންތައް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނިމާޒް ޤާއިމްކުރުމާއިބޭހޭ މަޝްވަރާތައް ފެށުން

"ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށަނީ"

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބީޗް ކްލަބް އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ!

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އަނިޔާވި 11 މީހަކަށް އަދިވެސް ފަރުވާދެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ޕާކުތައް ހުޅުވޭނެ- މިނިސްޓަރ

ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ- ފަޒުލް

މޮޓޯސައިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯދައަށްފަހު، މަޖީދީމަގު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދައްކާލައިފި

އިތުރު މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ބްރިޖާއެކު ހުޅުމާލެ ތޮއްޖެހިދާނެތީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލަނީ

ސަލްޓަން ޕާކް އަންނަމަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ- މިނިސްޓަރ

ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭގޮތަށް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި

"މަޖީދީމަގު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރުމަހު ނިމޭނެ"

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމަށް ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން މުހިއްމު- ސައީދު

ރައީސް ޔާމީން ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ އާ އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

"މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 20 ކުނިކޮށްޓެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ"

ގދ.ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް ނިންމައި އަންނަމަހު ހަވާލުކުރަނީ!