އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަރުދަނާކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި

އެމްއާރުޑީސީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ- އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް !

ލަންކާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން 24 ސްކޮލަރޝިޕް ހަދިޔާކޮށްފި

ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރއެއް ނުކުރެވޭ- މިނިސްޓްރީ

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ޕާޓީތަކަށް އެބައޮތް- އީސީ

ރޯދަމަހު ދުވާލު ކެއުންފަދަ ކަންކަން އެންގުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށައަޅަނީ

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭނި 230000 ރުފިޔާ

މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމްގައި އޭސީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ

މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި 4 ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހައްޔަރުކުރި 19 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އާރޯ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ގަސް އިންދައިފި

ރައީސް މައުމޫނުގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އެބައޮތް- ޕީޕީއެމް

ދީނީ ހަރުކަށި ޚިޔާލު ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތު ޓީޗަރެއްގެ މައްޗަށް

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވާންޖެހޭ

ކުޑަކުދިން ކުށުގެ މާހައުލުން ދުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓް ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަންގެ ޝަރީޢަތްތައް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުވެއިތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 42 43