އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ- ތަރުޖަމާނު

"ދީނާ ދެކޮޅު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވަން މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް"

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ޤާނޫނާ އެއްގޮތް

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

ހުނަރުވެރި އެތައް ޙަރަކާތްތަކާއިއެކު ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުތައް މިރޭ

މެލޭޝިޔާގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

ކޮންމެ ރައީސެއްވެސް މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރެއްވި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަވައިފި

މުޅިދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރައްވަނީ

އެހެން ދީންތައް ގެނައުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭރުގެ ނުފޫޒް އާދޭ

މިނިވަންދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށާނެ

ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ހަތަރުހާހަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ

ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން މިނިވަންދުވަހު ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ހިންގަނީ

އަބުރުގެ ބިލާމެދު މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުން

މަރުގެ އަދަބު ފަސްކުރަން ހައިކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުއްވައިފި

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ގިނައީ ޖަލު ޙުކުމްތައް

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިޔާގެ ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެ

ޖަރމަނީގެ ޝޮޕިންގ މޯލެއްގައި ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 42 43