މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ސްރީލަންކާގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ތިން ސަތޭކައިން މައްޗަށް!

ކްރައިސްޗަރޗަށް ދިން ހަމަލާ ތަޙުޤީޤުކުރަން އެކުލަވާލި ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓު ޑިސެމްބަރު 10 ގައި ޢާއްމުކުރާނެ

އެމެރިކާގެ ހޯމްލޭންޑް ސެކެޓްރީ ކަރސްޓަން ނީލްސަން މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ތުރާބުލުސް ހިފުމަށް ލީބިޔާގައި ބަދަލުކުރަމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި 21 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނުގެ ރިވޮލޫޝަނަރީ ގާޑުންނަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ދޭ އިންޒާރަށް އީރާނުގެ ހަރުކަށި ރައްދެއް

ތުރުކީވިލާތުގެ އިސްތަމްބުލްގެ ވޯޓުފޮށިތައް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތުރުކީވިލާތުގެ މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބުގައި ހީކުރިވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަކަށް ނުލިބުނު

އަލްޖީރިޔާގެ ރައީސް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނޭކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި އަލަށް އުފައްދާ ވައިގެ އުޅަނދުތައް ވަޒަންކުރާ އުސޫލު މުރާޖަޢާކުރަން ނިންމައިފި

މުލަރގެ ރިޕޯޓު ޢާއްމުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ސެނެޓުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ހުރަސްއަޅުއްވައިފި

ގޯލާންގެ އުސްބިންތަކުގެ މައްސަލައިގައި މެދުއިރުމަތީގެ ފާޑުކިއުން އެމެރިކާއަށް

އައި.އެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަދި ނުނިމޭ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިއްތިހާދު

ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތަކުން ކުޑަ މިންވަރެއްވެސް އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޢަރަބި ލީޑަރުން ބުނެފި

ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ އަމިއްލައަށް އެސް.ޑީ.އެފާ ހަވާލުވަމުން: އެސް.ޑީ.އެފް

ތައިލެންޑްގެ އިންތިޚާބު: އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނެތް

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު މަޤާމުން ދުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުންތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ގޮވާލާ ލަންޑަންގައި ކުރި މުޒާހަރާ

ތޫފާން އިޑާއީގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ހަތްސަތޭކަ އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑްގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27