މުހައްމަދު ޖިނާހު

415 ލިޔުން

ޔޫއޭފާއިން އިނގިރޭސިވިލާތް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މީޑިއާތަކަށް ފުލުހުން ހުރަހެއް ނާޅާ - ޕޮލިސް

ސަންގު ޓީވީއަށް ފުލުހުން ވަނީ ސާފު ހެކި ހުރެގެން - ޕޮލިސް

އަދީބުގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި ފިސްތޯލަ ގެންގުޅު މައްސަލަ ބަލަނީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު 58 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ފާސްކޮށްފި

ފޭކް އައިއީޑީ ބެހެއްޓިއަސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރާނެ - އުމަރު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރަން ފާސްކޮށްފި

މިހިން ލަންކާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

"ޓެޕް" ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށްފުޅާކުރަންޖެހޭ - ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ޓެރަރިޒަމްއަށް "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް"، ޤާނޫނީވެރިކަން ވައްޓާނުލެވޭނެ

މާލޭން ފެނުނު ބޮމަކީ ރައީސްއަށް އަމާޒުކުރި ހަމަލާއެއް - އުމަރު

މާލޭން ފެނުނު އައިއީޑީއަކީ ފަރާއި ފަރުބަދަ ގޮއްވޭވަރުގެ އެއްޗެއް

ސަލާމަތީ އިތުރު ފީޗަރސް ތަކާއެކު އައު ނޫޓު ސީރީސް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ނައިބް ރައީސްގެ ބަންދުގެ އިސްތިއުނާފްގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމާލައިފި

އެފްބީއައި ގެ ރިޕޯޓުގައި ބޮމެއް ނޫންކަމަކަށް ނުބުނޭ - އުމަރު

ހާމިދު އިސްމާއީލާއެކު ހައްޔަރު ކުރި 4 ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގެ މަގެއް ވެހިކަލް ނުދުއްވާގޮތަށް ހެދުމަށް ހިޔާލުހޯދަނީ

ނައިބް ރައީސް އަދީބު، ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކޮށްފި

އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ރައީސްއަށް ދިން ހަމަލާއެއް - ކޮމިޝަން

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓަމްންޓް ފޯރަމް ބެއިޖިންގ ގައި ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21