ނަދީމާ ޙަސަން

141 ލިޔުން

މަހައް ގޮސް އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުއްޓާ މެޔަށް ތަދެއް އެރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިހަވަންދޫއަށް އުދަ އަރައި ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އޮޑިހަރުގެތައް މޫދުތެރެއަށް

ކޮރޯނާވައިރަހަށާއި ހިމަބިއްސަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރަތަމަފަހަރު އަތޮޅެއްގައި ފަށައިފި

ހއ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 14 ރަށެއްގައި އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތުރާކުނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ދޫކުރަނީ

ހއ. ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައުއިމަރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވާދެއްވައިފި

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ޓާމިނަލާއި ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓަށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، މޯލްޑިވިއަންގެ ޖާގަތައް ފުލްވެއްޖެ

މައިކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު ހޯދައިފި

ކެލާ ސްޕަރލީގް 2019 ޗެންޕިއަންކަން ކެލާގެ ފެނަކަ ހޯދައިފި

މުރައިދޫގައި ކުޅިވަރު އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވައިފި

އެލަޔަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019 ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމްތައް ދަތުރު ކޮށްފި

މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ކެލާ ސުޕަރ ލީގް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށަައިފި

އުތުރުގެ 2 ރަށެއްގައި އިމާރަތް ކުރާ 2 އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މައުރަޒުން ހއ. އަތޮޅަށް އުފާވެރި ވަނަތަކެއް

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ މޮޅަދޫގައި ހިންގައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8