ނަދީމާ ޙަސަން

141 ލިޔުން

ފިއްލަދޫ ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އިހަވަންދޫ ބީއެމްއެލް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުލުހުން ހޯދައިފި

ކުށުގެ ވެށިން ކުދިން ދުރުހެލިކުރުމަށް ތުރާކުނާއި ހޯރަފުށީގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ 50 ޓަނަށް އިތުރުކޮށްފި

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ހއ އަތޮޅުން ޅ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ކެލާ ހުރިހާ މުވައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ސުކޫލަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

ވަށަފަރުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު އޮޔާދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ހއ. ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހީމު ސުކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޒަލްހާ ޒާހިރު

ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަކީ އަމާޒެއް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހއ އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕަރޮގަރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ދިއްދޫގެ ހުސް ގެވަޅުތަކުގައި ގެ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިއްދޫ ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކެލާ ބަނދަރު ނިންމުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ވެހިކަލްތައް އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ ގަނެފި

އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރި ލިސްޓު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު، އަލުން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައފި

ހޯރަފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން އެކަށޭނެ ފަސް ބިމެއް ދައްކައިފި

ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިން ކޯސް ނިންމާލައިފި

ކެލާގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ބީ.އެމް.އެލް މުއައްސަސާ ކަޕްގައި ޖުމްލަ 7 ޓީމް

1 2 3 4 5 6 7 8