ނަދީމާ ޙަސަން

141 ލިޔުން

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ތިލަދުންމަތީގެ 12 ރަށް

މަހަށް ނިކުމެއުޅުނު ބަންގްލާދޭޝް މީހަކު ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މާރަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުތީމުގައި ޑެންގީ އަދި ޗިކަންގުނިޔާ ފަދަ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުތެރެ ސާފްކުރުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކެލާގަ ފެތުރެމުން ދިޔަހުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި: ކެލާ ސިއްޙީމަރްކަޒް

ކެލާގައި ގަދަހުމެއް ފެތުރެނީ

އަނެއްކާވެސް ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތް ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް!

އިހަވަންދޫގައި ދާރުލްއާސާރެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިއްދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި ހައުސިން ޔުނިޓުތައްހުރި ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން "ފަހިދުވެލި" ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަލުންފަށައިފި

"ހަބޭސް"އާއެކު ދިއްދޫގެ ޢީދު ފޯރި ހަބޭހަށް!

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ލޯންޗް ފެރީ "ފަހިދުވެލި" ޙިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އަގަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން ދަތުރުތަށްފަށަނީ

ރަށުތެރެ ސާފް ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް، ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ގޯލްޑަން ޖުބުލީ އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

މިނިވަންދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިއްދޫގައި ޙާއްސަ ހިގާލުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ހއ އަތޮޅޫގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން ހިމާޔަށް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ގޯލްޑަން ޖުބުލީ އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

މަނަފަރުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަލާކުކޮށްލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފި

1 2 3 4 5 6 7 8