ނަދީމާ ޙަސަން

141 ލިޔުން

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ލިބުނު ބައޯސްފިއަރ ލަގަބު ދެމެހެއްޓޭނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގުޅިގެން

މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރި ބަނދަރެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ނިމުމަކަށް

ކޯވިޑް-19 : ދިއްދޫން ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުންފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި މީހުން ތިބިތޯ ބަލަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އެލްޖީއޭގެ ''ގެމެން ޕޯޓަލް'' ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ!

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އުތީމުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންއަށް

ހއ.ދިއްދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް ފެހިކުރުމުގައި މާރަންދޫއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އުތުރު ޕޮލިސް ކްލަސްޓަރ : ހއ.ދިއްދޫން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ކްލަސްޓާ : ހައިރިސްކް 5 ސާމްޕަލް 16 މީހުން އެކަހެރި ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ 3 ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހދ.ކުރިނބީއަށް މުދާ ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ދިއްދޫ "ނެކްސްޓް ބައި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2020" ފަށައިފި

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫއަށް 1 މެގަވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގެންގޮސްފި

1 2 3 4 5 6 7 8