ނަދީމާ ޙަސަން

141 ލިޔުން

އުލިގަމާއި، އުތީމުގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތާއެކު އެދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ކޯވިޑް-19 : ދިއްދޫން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތު އުވާލަންދެން ދިއްދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިއްދޫގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޭޕީއެލްގެ ގެސްޓްހައުސް

ކޯވިޑް-19 އަށް އުލިގަމު ޓާސްކްފޯހުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ސްކޯލަރޝިޕެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ-ކޮޗިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ފަތުރުވެރިންނާއި ޢާއްމުންނަށް އުތީމު ގަނޑުވަރު ދައްކާލުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މިއަހަރު ހޫނު މޫސުމުގައި އެންމެ ހޫނުގަދަވާނީ އުތުރަށް: މެޓް އޮފީސް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ނިންމާލެވޭނެ - އެމްޓީސީސީ

ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ކުޑަ ކުއްޖަކު އިމަރޖެންސީގައި މާލެ ގެނެސްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުން

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރާވަރު ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ދިއްދޫއިން ޕްލާސްޓިކް ހުސްކުރުމަށް ނަމޫނާ ހަރަކާތްތަކެއް

ތުރާކުނު ޒުވާނުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ދީފި

ހއ ގެ ޒުވާނުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ޓްރޭނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8