ނަދީމާ ޙަސަން

141 ލިޔުން

ދިއްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބަރާތުގެ ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގި ދެ ޓީމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހޯރަފުށީގައި އަލަށްހެދި ޓަރފް ދަނޑު އަދި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯރޓް ފެހި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހއ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗުތަކަކަށް ފަހު އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމާލައިފި

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ބޭރުގެ ފްލައިޓްތައް ގެނައުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

އިހަވަންދޫ ބިންހިއްކުމަށް ސަރވޭ ކުރަން ފަށައިފި

ހއ ދިއްދޫގެ ވޯޓަރ ޕާކް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކޮށްފި

އިހަވަންދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން - ރައީސް ނަޝީދު

މައި ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ އެންމެފަހުގެ ޗެންޕިއަން ޖަންގަލް އަދި މާރަންދޫ ޔޫތް ސޮސައިޓީ

ދޯންޏެއްގެ ފަލްކާ ސާފުކުރަން އުޅެނިކޮށް ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ހާލުދެރަވި 2 މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

އެއްލައްކަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޓީނޭޖް ބޯއީސް އަދި ބްލެކް ޒިނޯ!

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަށް ދޭންފަށައިފި

ހޮލިޑޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަޒްލިން ރޯވާރސް ހޯދާއިފި

ހއ. އަތޮޅުގައި ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ރައީސް ނަޝީދަށް ތިލަދުންމަތީ ދިއްދޫން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ހއ.ދިއްދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ހއ ދިއްދޫގަ ހުރި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ކައުންސިލަށް ނަގަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8