މުޙައްމަދު ޖަވާދު ޔޫސުފް

128 ލިޔުން

ލަންކާއަށް ދިން ޙަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާއަށް ދިން ޙަމަލާއަކީ ނިއުޒިލެންޑުގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގެ ބަދަލެއް

ލަންކާގައި ދިން ޙަމަލާގެ ޒިންމާ އައި.އެސްއިން އުފުލައިފި

ވިއެޓްނާމް ސަމިޓް ނާކާމިޔާބުވީނަމަވެސް އިހު އޮތް ބިރުވެރިކަން މިހާރު ކޮރެއާ ބައްރުގައި ނެތްކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސްރީލަންކާއިން ތައްޔާރުވަނީ

އިރާނުގެ ރައީސް އިރާޤަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް

އެމެރިކާ އާއި ޠާލިބާނުންނާ ދެމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކަށް ހުރަސްއެޅިފައި

އިތޮއޯޕިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 46 ފަސިންޖަރުންނާއި 8 ފަޅުވެރިން މަރުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ރައީސް ބޫތަފްލިކާ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރައްވައިފި

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދު އަލުން ހުޅުވައިފި

ޖަންމޫ ކަޝްމީރުގައި ހިންގާ ޢަމަލުތައް އޯ.އައި.ސީން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވިއެޓްނާމުގައި ބާއްވާ ސަމިޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފި

އީރާނުގެ އެކްސްޕޯޓާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވޭނޭ ބާރު ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުން ހާމަކޮށްފި

ޗައިނާ އާއި ސައުދީން ދިހަ ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ދެމީހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޚާޝުޤްޖީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބިން ސަލްމާންގެ ދައުރެއް ނުވޭ: ސައުދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު

ތައިލެންޑްގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިވެފައި

އިމްރާން ޚާންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އަލީމް ޚާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަން ނިންމައިފި

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑަށް ގެނބި 5300 ހިޖުރަވެރިން މަރުވެފައިވޭ: އެހީދޭ ޖަމުޢިއްޔާތައް

« 1 2 3 4 5 6 7